Arrangementer og kurser Medlemsarrangementer foråret 2017

GENTÆNK - Forskningens døgn på VIA

Du inviteres til en vidensfest, hvor viden bliver præsenteret, delt og ikke mindst drøftet. I anledningen af Aarhus Kulturby 2017 er temaet for dagen naturligvis GENTÆNK. De eksisterende metoder, produktionsformer og læringsformer skal genovervejes og gentænkes ind i nutiden.
Forskningens døgn på VIA(2)

Igen i 2017 afholder VIA et fælles Forskningens Døgn-dagsevent som del af det nationale Forsknings Døgn program. I år rettes der primært fokus mod de fag og fagmiljøer, der er repræsenteret på Campus Aarhus C – det være sig både studerende, medarbejdere, alumner og professioner indenfor erhverv og pædagogik og samfund.

15.00-17.00: Videns-wellness
Under denne session bliver der kælet særligt for VIAs medarbejdere og øvrige professionsinteresserede. Her er der noget for alle sanser og dit intellekt får en særlig ’treat’ med oplæg af nogle af landets fremmeste hjerner.

17.00-19.00: ”Hvor trykker skoen?” – fyraftensmøder for professioner og erhverv.
I dagens sidste session i Forskningens Døgn programmet tages der hånd om nogle af de særlige udfordringer, som professioner og erhverv står overfor både i dag og i fremtiden. I samarbejde med en række faglige foreninger planlægges fyraftensmøder for erhverv og professioner, hvor både forskere og undervisere fra VIA og repræsentanter fra faglige foreninger inviterer til vidensdeling og erfaringsudveksling.

Fyraftensmøder:

Arbejdet med inkluderende læringsmiljøer – dilemmaer, udfordringer og muligheder.
Kom og hør Mette Molbæk, Lektor, ph.d., der som oplæg til diskussion præsenterer fund, der både kan være med til at indkredse, hvilke dilemmaer og udfordringer, der er i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og som samtidig også kan være med til at indkredse, hvad inkluderende læringsmiljøer indeholder, og hvordan de kan udvikles.

Vejlednings- og inspirationsmaterialer til undervisning af tosprogede elever.
Opgaven med at undervise tosprogede elever i fag, sprog og skriftsprog er i høj grad en opgave for faglærere. Dette kan opleves som en stor opgave for mange faglærere, derfor er der udviklet og afprøvet en række forløb, der giver inspiration til, hvordan sproglig udvikling kan indgå i den almindelige fagundervisning. Forløbene henvender sig til faglærere i fagene dansk, matematik, idræt, historie og natur/teknologi. Derudover er der udarbejdet et særligt materiale med inspiration til bl.a. særlige resursepersoner, fx læsevejledere, der kan medvirke til at implementere den nye viden i klasseværelser og fagteams.
Mette Vedsgaard Christensen, Docent, ph.d. har været projektleder på udvikling, afprøvning og beskrivelse af forløbene, som alle er udviklet af fagdidaktikere og afprøvede af praktikere. Oplægget præsenterer materialernes vidensgrundlag og giver eksempler på aktiviteter fra forskellige fag.

Fra resiliens til social resiliens - og tilbage igen.
Jeppe Kiel Christensen, Lærer, cand.pæd.pæd.psyk, ph.d. stipendiat, forklarer hvad resiliens egentligt er og hvad forskellen er på det og social resiliens. Vi har alle evnen til at modstå og overkomme risiko samt tilpasse os – men ikke alene. Børn bliver resiliente af at have adgang til og deltage i socialt resiliente miljøer. Det handler om, hvordan barnet bidrager til miljøet i klassen, og ikke om hvordan barnet lukrerer på klassemiljøet. Vi kan også kalde det ’hverdagens magi’. Fokus ligger på individet i miljøet og ikke individet overfor miljøet.

Læs mere her:

http://via2017.via.dk/via-forskningens-doegn-2017

http://via2017.via.dk/-/media/projektsites/via2017/dokumenter/forsknings-doegn/Forskningens-dgn-2017-konceptbeskrivelse.pdf?la=da

Tidspunkt: Torsdag den 27. april i tidsrummet 15.00 - 19.00

Sted: VIA Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Tilmeldingfrist: Ingen.