Vold mod lærere i folkeskolen er stigende

Antallet af anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen vokser markant. Ny rapport kortlægger problemet med elevers negative adfærd over for undervisere i folkeskoler. En tendens der genkendes i samtalerne med medlemmerne hos Århus Lærerforening.
trist lærer

Der er sket en stigning i vold og trusler fra elever mod undervisningspersonale fra 2012 til 2016. Rapporten er den hidtil mest omfattende behandling af problematikken og giver overblik over omfang, karakter og konsekvenser.

- Overordnet viser rapporten, at problemerne med chikane, trusler om vold og vold opstår i et komplekst samspil mellem mange faktorer, siger seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Birgit Aust, der har været projektleder på undersøgelsen.

De mindste er oftest problemet

Undersøgelsen viser, at når børn i folkeskolen oftere reagerer med at slå, så er det særligt børn i indskolingen - 0.-3. klasse - som udgør det største problem. Samtidig viser NFA’s egne tal, som blev offentliggjort i efteråret, at vold og trusler plager på landsplan: Hver femte lærer havde i 2016 været udsat for vold inden for det seneste år, mens hver fjerde var blevet truet i perioden.

Århus Lærerforening kan nikke genkendende til den triste udvikling i elevers negative adfærd.

- Der er ingen tvivl om, at arbejdet som indskolingslærer i dag er et ganske andet end for 10 år siden. Det er en anden børnegruppe, der kommer ind i folkeskolen i dag. Vi har desværre i Århus Lærerforening mange samtaler med særligt indskolingslærere, der står med børn, som, i frustration over deres situation, ender med at true eller slå. Det er dybt ulykkeligt for den enkelte elev, og det er et meget bekymrende arbejdsmiljø for den enkelte lærer, siger konsulent i Århus Lærerforening, Malene Vestergaard.

Rapporten viser, at vold og trusler oftest finder sted sent på de skoledage, som blev væsentligt længere med folkeskolereformen fra 2014. Konsekvenserne af det stigende antal anmeldelser om vold og trusler er store for lærerne. Derudover viser rapporten, at lærernes anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen om mulig erhvervssygdom på grund af traumatiske oplevelser eller trusler om vold steget fra 11 tilfælde i 2010 til 47 i 2015

Problem skyldes skolens og familiernes rammer

Ifølge Lars Peter Andersen, som er seniorforsker ved NFA og en af forskerne bag den nye rapport, ligger forklaringen på problemet formentlig både i skolens og de enkelte familiers rammer.

Hvad angår skolen har eksempelvis det såkaldte inklusionstiltag - der har som mål, at 96 pct. af alle elever er inkluderet i folkeskolen - givet flere børn med særlige udfordringer i de klasser, hvor mange lærere føler sig pressede i forhold til deres mulighed for at give god undervisning. En betragtning som Århus Lærerforening deler.

- Inklusionstiltaget som har betydet, at der er kommet langt flere børn med særlige udfordringer ind i normalundervisningen kombineret med den længere skoledag har været en rigtig skidt cocktail. Rapporten fra NFA kan forhåbentlig blive afsæt til, at den triste udvikling kan vendes. Både elever og lærere har krav på, at kunne gå i skole uden at vold og trusler skal være hverdag, lyder det fra Malene Vestergaard.   

I rapporten peger underviserne også på, at eleverne i stigende grad har svært ved at omstille sig fra frie rammer til faste rammer. Eleverne har simpelthen fået sværere og sværere ved at indgå i et fællesskab som folkeskolen. Eleverne er blevet mere koncentrerede om deres egne behov og kan have svært ved at aflæse, hvordan andre har det. Mange undervisere beskriver også, at de udadreagerende børn mangler håndteringsredskaber, eksempelvis i forhold til at forklare sig, og derfor reagerer de negativt.

- Et andet vægtigt resultat er, at det er mange forskellige børn, der kan komme i situationer, hvor de reagerer med negativ adfærd. Undersøgelsen viser også, at alle kategorier af undervisere kan blive udsat for negative hændelser, både erfarne og uerfarne, slutter seniorforsker Birgit Aust.

 

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen af chikane, trusler om vold og fysisk vold er rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler.
  • Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober 2017 – februar 2018.
  • Undersøgelsen bestod af tre dele: En kortlægning af omfanget af og årsagerne til vold, trusler om vold og chikane fra eleverne rettet mod underviserne baseret på allerede eksisterende viden; en kvantitativ undersøgelse baseret på spørgeskema til undervisere (lærere og pædagoger); samt en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews af udvalgte undervisere, ledere og skolebestyrelsesmedlemmer.
  • Der deltog respondenter fra 19 skoler, og der blev gennemført kvalitative interviews med 56 deltagere.

Læs rapport og sammenfatning