Lokale forhold for TR

I DLF’s håndbog for tillidsrepræsentanter er beskrevet tillidsrepræsentantens arbejdsopgaver. Denne beskrivelse dækker ikke alle lokale forhold.

De generelle vilkår for TR-arbejdet er beskrevet i MED-aftalen.

Endvidere fremgår dette af Aarhusaftalen (1. august 2014):

Tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantsuppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter:

"Parterne er enige om, at et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven – mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere – er præget af gode relationer og hyppig, problemløsende kommunikation. Derfor sikrer den enkelte skole den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv, herunder deltage i faste møder i de respektive faglige organisationer."

 

Møder for TR og TRS
Der afholdes månedlige møder for TR og TRS. Møderne foregår torsdage fra kl. 13.30 - 16.00.

Der skelnes her imellem 3 forskellige mødeformer:

  • informationsmøder
  • temamøder
  • uddannelsesmøder

Det skal fremgå af årsplan/mødeindkaldelse, hvilken mødetype der er tale om.
Hvert andet møde afholdes som regionale møder i de 8 regionsgrupper. Disse møder giver i højere grad mulighed for erfaringsudveksling.

Møder på skolerne
TR opg TRS afholder efter behov

  • møder i skolens faglige klub
  • medlemsmøder på skolen

Styrelsesmøder
TR og TRShar mulighed for at overvære de åbne styrelsesmøder, jævnfør styrelsens forretningsorden.

Skrivelser
TR modtager jævnligt post fra kredsen. Indholdet spænder vidt, men skal selvfølgelig bidrage til at styrke det faglige arbejde.

Arbejdsmæssige vilkår
Tiden til TR-arbejdet aftales lokalt på de enkelte skoler jvf Aarhusaftalen.

Århus Lærerforening afholder hvert år på en af foreningens kursusejendomme et kursus for kredsens TR og TRS.

Ved kursusdeltagelse oppebæres diæter. Dette gælder også for deltagelse i Danmarks Lærerforenings grunduddannelse af tillidsrepræsentanter.

Midler til det lokale foreningsarbejde på skolerne
Den enkelte skoles faglige klub tilføres hvert år midler, der skal bruges til det aktive faglige arbejde på skolerne. Beløbet administreres af TR (gerne efter forslag fra medlemmerne).

Eksempler på anvendelse:

  • indkøb af kaffe, vand, øl, brød til møder i skolens faglige klub
  • dækning af portoudgifter
  • kopieringsudgifter
  • materialeudgifter