Generalforsamlinger GF 2014

Resolution om arbejdsmiljø

Resolutionsforslag fra styrelsen i ÅLF.

Trivsel er en forudsætning for, at lærerne kan levere undervisning af høj kvalitet.

Trivselsundersøgelsen fra 2013 viser med al tydelighed, at der er behov for at passe på lærernes arbejdsmiljø. Lærerne accepterer ikke forklaringen om, at den dårlige triv­selsundersøgelse alene skyldes lockouten og regeringsindgrebet sidste forår. Dette understøttes blandt andet af det faktum, at der er stor variation på trivselsre­sulta­terne skolerne imellem.

Den dårlige trivsel blandt lærerne kræver handling, en fokuseret og insisterende ind­sats eksempelvis i forhold til forudsigelighed i arbejdet, balance mellem arbejds- og fa­milieliv samt ytrings- og dialogkulturen på skolerne.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet og trivslen er i orden. Det bør prio­riteres højt og være en opgave, der håndteres i dialog og samarbejde med lærerne.

Læs hoveduddrag af trivselsundersøgelsen her.