Generalforsamlinger GF 2015

Regnskab og budget

Kassererens kommentarer til regnskab for 2014 og budget for 2015
Regnskab

Årets resultat for 2014 blev et overskud på 232.099 kr., som overføres til Dispositionsfonden. Overskuddet skal ses i lyset af, at der var budgetteret med et underskud på 188.000 kr.

De samlede indtægter var på 224.948 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at midler til AKUT-fonden først udløses som indtægt i takt med, at udgifter til uddannelse af tillidsrepræsentanter opkræves og dermed betales. Da overskydende AKUT-fondsmidler overføres og lægges oven i det følgende års tildeling, så er foreningens samlede indtægter i 2014 reelt set 16.735 kr. større end forventet.

Netop de overførte AKUT-fondsmidler sammen med væsentlig forøgede ’Diverse indtægter’ som følge af Århus Lærerforenings overtagelse af sekretariatsfunktionen for Den Kommunale Fællesrepræsentation (DKF) gør, at der for 2015 budgetteres med 476.948 kr. mere på indtægtssiden i forhold til det aktuelle årsregnskab.

Udgifterne var 607.888 kr. under budgettet. I den forbindelse vil jeg anføre, at der er en klar tendens til, at foreningen, på forbrugskonti med variable udgifter, generelt har brugt af midlerne med omtanke og tilbageholdenhed. Her vil jeg dog gerne fremhæve, at der på konto vedrørende ’Medlemsaktiviteter’ var et mindre forbrug på 192.169 kr. i forhold til budgettet, og at dette her mindre forbrug ikke har været en bevidst hensigt om at udvise tilbageholdenhed. Som konsekvens heraf udvider Århus Lærerforening for det første sit udbud af medlemsaktiviteter i form af en række nye forårsarrangementer. For det andet forøges midlerne i til fagpolitisk pulje i 2015 med ca. 50 %, til fordel for medlemmernes forplejning på skolernes møder i faglig klub.

Også området ’SKOLEN/hjemmeside’ har haft et bemærkelsesværdigt mindre forbrug på 140.748 kr. i forhold til budgettet. Århus Lærerforening arbejder i disse år med at analysere og tilpasse kommunikationen med medlemmerne. Det anførte mindre forbrug for dette område i 2014 får ikke nævneværdige konsekvenser for budget 2015.

På konti med mere faste udgifter, fx personale- og styrelsesomkostninger til løn, frikøb m.m., forsikringer, kontingenter til DKF og KSØ samt husleje, er der ganske god overensstemmelse mellem de faktiske udgifter og budgettet. Hvad angår personale- og styrelsesomkostninger til løn, frikøb m.m. budgetteres i 2015 med en udgiftsforøgelse på ca. 300.000 kr., hvilket, ud over almindelig overenskomstbestemt lønudvikling, også dels indebærer funktionslignende løntillæg til kontorpersonalet grundet den omtalte nye opgave som sekretariat for DKF samt dels en mere præcis beregning af frikøbsudgifterne til ’den nye’ styrelse, der blev valgt i april 2014. Sidstnævnte medfører en budgetudvidelse på ca. 100.000 kr. I øvrigt skal jeg anføre, at der i budget 2015 kalkuleres med et uændret antal af bruttotimer til arbejdet i styrelsen. Således frikøbes ti styrelsesmedlemmer med hver 472 bruttotimer, mødeleder med 75 bruttotimer, kursusansvarlig med 35 bruttotimer og til arbejdsmiljøansvarlig og koordinering af OmrådeMED med 100 bruttotimer.

Solidaritetsfonden har i 2014 støttet Ahl Fonden, Sommerskolen i Gellerup, Mødrehjælpen og Fagligt Ansvar med tilsammen 21.000 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje og renter er på 419.122 kr., mens udgifter til vedligeholdelse, administrationsbidrag, fællesudgifter, revision, ejendomsskat og afskrivning beløber sig til 361.457 kr. Årets resultat for Særlig Fond er dermed et overskud på 57.666 kr., hvilket svarer til en forrentning på 0,59 %

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2015, som vil medføre et underskud på 57.000 kr.

Budgetforslaget bygger på et uændret medlemskontingent.

/Jesper Hejndorf 

Regnskab og budget GF 2015

Her finder du link til: