Generalforsamlinger GF 2016

Regnskab og budget

Kassererens kommentarer til årsregnskab 2015 og budget 2016.
Regnemaskine

Af Jesper Hejndorf

Årsregnskab 2015

Årets resultat for 2015 blev et overskud på 729.964 kr., som overføres til Dispositionsfonden. Overskuddet skal ses i lyset af, at der var budgetteret med et underskud på 57.000 kr.

Årsagssammenhænge

Grunden til den store positive forskel på budget 2015 og det faktiske årsregnskab 2015 skyldes dels flere specifikke årsager, hvor jeg vil anføre de mest betydningsfulde i nedslag, og dels, at foreningen generelt har brugt af midlerne med omtanke og tilbageholdenhed.

De samlede indtægter var på 126.383 kr. mere end budgetteret. Dette skyldes, at det ved regnskabsafslutningen i 2014 var usikkert, hvor stort et beløb Århus Lærerforening ville modtage som honorar for at have overtaget funktionen som sekretariat for Den Kommunale Fællesrepræsentation (DKF). Dette indbragte i sig selv 92.000 kr.

På udgiftssiden er der tre væsentlige anliggender, der forklarer overskuddet:

  • På medlemsbladet SKOLEN var der en besparelse på 216.208 kr., hvilket hovesagligt skyldes, at Århus Lærerforening besluttede ikke at igangsætte en ellers planlagt stor ekstern undersøgelse om medlemskommunikation, samt at der langt fra blev forbrugt de budgetterede midler til honorarer i forbindelse med ekstern journalistisk bistand.
  • Gruppen af posteringer, der hører under ”Møder og kurser m.v.”, gav samlet set et mindre forbrug på 257.653 kr., hvilket fx skyldes et lavere deltagerantal til generalforsamlingsfest end budgetteret.
  • Under ”Personale- og styrelsesomkostninger” var der en besparelse på 117.643 kr., hvilket i høj grad skyldes, at et styrelsesmedlem valgte at gå på pension i starten af 2015, men fortsatte som aktiv medlem af styrelsen - uden frikøb - styrelsesperioden ud.

Solidaritetsfonden og Særlig Fond

Solidaritetsfonden har i 2015 støttet Ahl Fonden, Dansk Folkehjælp, Mødrehjælpens lokalforening og Uddannelses Alliancen med tilsammen 16.000 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje og renter i 2015 er på 428.233 kr., mens udgifter til vedligeholdelse, administrationsbidrag, fællesudgifter, revision, ejendomsskat og afskrivninger beløber sig til 344.668 kr. Årets resultat for Særlig Fond er dermed et overskud på 83.564 kr., hvilket svarer til en forrentning på 0,84 %

Budget 2016

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2016, som vil medføre et underskud på 245.000 kr.

Jeg vil fremføre de væsentligste årsagssammenhænge set i forhold til årsregnskab 2015:

På indtægtssiden budgetteres med en nedgang på 317 t.kr., hvilket hovedsageligt skyldes tre forhold:

  • Der forventes en mindre medlemstilbagegang, da det aktuelle medlemstal (januar 2016) var mindre end året før. Dette medfører en indtægtsnedgang på 88 t.kr.
  • Indtægten for sekretariatsfunktionen for DKF tilpasses det aftalte årshonorar. I 2015 blev foreningen som nævnt afregnet for knap 1½ år. Dette betyder en indtægtsnedgang på 92 t.kr.
  • De tildelte AKUT-fonds midler (Amtskommunernes og Kommunernes fond til Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.) var i 2015 større end det årsbeløb, foreningen var berettiget til. Dette skyldtes, at der var overførte midler fra 2014. Vi havde imidlertid også en tilsvarende mængde udgifter fra 2014, der blot endnu ikke var opkrævet. Nu er disse udgifter afregnet. Derfor tilpasses størrelsen på tildeling af AKUT-fonds midler til et faktisk årsniveau, hvilket giver en indtægtsnedgang på 126 t.kr.

På udgiftssiden er der ud over almindelige prisfremskrivninger følgende væsentlige årsager til forbrugsforøgelse:

  • Vedrørende ”Personale- og styrelsesomkostninger” er der en forøgelse på 170 t.kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at foreningen med en nyvalgt styrelse atter får den fulde frikøbsudgift. I øvrigt skal jeg anføre, at der i budget 2016 kalkuleres med et uændret antal af bruttotimer til arbejdet i styrelsen. Således frikøbes ti styrelsesmedlemmer med hver 472 bruttotimer, mødeleder med 75 bruttotimer, kursusansvarlig med 35 bruttotimer og til arbejdsmiljøansvarlig og koordinering af OmrådeMED med 100 bruttotimer.
  • På konti hørende under ”Møder og kurser m.v.” er der en forøgelse på 399 t.kr.. Dette skyldes fx en udvidelse af udgifter til medlemsaktiviteter på 70 t.kr., at vi i år har valggeneralforsamling med fest, der medfører en budgetforøgelse på 111 t.kr., samt at fire medlemmer fra styrelsen i år deltager i fagforeningsfællesskabet ”Nordisk konference” i Finland, hvilket forventes at koste 41 t.kr.
  • Medlemsbladet SKOLEN genfinder et mere almindeligt udgiftsniveau, ikke mindst i forbindelse med honorarer til ekstern journalistisk bistand. Dette medfører en budgetforøgelse i forhold til forbruget i 2015 på 112 t.kr.

Budgetforslaget bygger på et uændret medlemskontingent.