Spørgsmål og svar om coronavirus: Hvad betyder det for dig som medlem?

Opdateret den 11. maj 2020

Danmark er ramt af coronavirus, og skoler landet over har været lukket, men er fra midten af april gradvist blevet genåbnet. Hvad betyder det for dig som medlem af Århus Lærerforening? Her er svar og gode råd, der dækker de oftest stillede spørgsmål.

Det er vigtigt for Århus Lærerforening, at dit arbejde kan blive gennemført sikkerhedsmæssigt korrekt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Oplever du, at dette ikke er tilfældet eller har brug for konkret rådgivning, så kontakt Århus Lærerforening på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org

Spørgsmål & svar:

 

GENÅBNING AF SKOLER / INSTITUTIONER

I forbindelse med genåbningen af skoler og institutioner fra den 15. april har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række vejledninger. Sundhedsstyrelsens opdaterede vejledninger for den gradvise kontrollerede genåbning af skoler og institutioner kan du finde her.  

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er i en af risikogrupperne?

Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko for coronavirus i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de dagligt har kontakt med mange mennesker. Personer i øget risiko skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko, hvorfor de ikke direkte skal arbejde med mennesker, der er påvist smittede med COVID-19.

Hvis du tilhører en risikogruppe og er i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt, at du møder på arbejde, skal du kontakte din læge. Din læge skal foretage en konkret sundhedsfaglig vurdering af din sygdom og på den baggrund vurdere, om det er forsvarligt.

Er lægens vurdering, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du møder på arbejde, skal du kontakte din leder og orientere om dette. Du skal herefter sammen med din leder forsøge finde en løsning, der fjerner risikoen f.eks. ved, at du arbejder hjemmefra eller bliver fjernet fra det arbejdssted, hvor du har personkontakt. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det. Det er Århus Lærerforenings vurdering at langt de fleste i

Det er meget vigtigt, at du kontakter Århus Lærerforening, hvis du er bekymret for at gå på arbejde, og det er vigtigt, at du ikke bliver væk fra arbejdet uden en aftale med din leder om f.eks. omplacering eller hjemmearbejde.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har en pårørende, der er i en af risikogrupperne?

Sundhedsstyrelsens vurdering er, at man som udgangspunkt godt kan møde på arbejde, selv om der er personer i husstanden, der er i risikogruppen. Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi en af dine nærmeste pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til din læge. Din læge skal foretage en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af din families situation og på den baggrund vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du møder på arbejde. Er det din læges vurdering, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til din nærmeste familie, at du møder på arbejde, skal du kontakte din leder og orientere om dette. Du skal herefter sammen med din leder finde en løsning.

Det er meget vigtigt, at du kontakter Århus Lærerforening, hvis du har problemer eller bekymringer i forhold til samarbejdet med din ledelse om ovenstående, og det er vigtigt, at du ikke bliver væk fra arbejdet uden en aftale med din leder.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er blevet syg?

Hvis du bliver syg, skal du give din arbejdsplads besked efter de regler, der er på arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om til hvem og hvornår, du skal give besked, kan du spørge din tillidsrepræsentant. Din arbejdsgiver kan forlange at se en lægeerklæring, når du er sygemeldt. Den betales af arbejdsgiveren.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået påvist COVID-19?
Hvis du bliver syg, skal du give din arbejdsplads besked efter de regler, der er på arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om til hvem og hvornår, du skal give besked, kan du spørge din tillidsrepræsentant. Din arbejdsgiver kan forlange at se en lægeerklæring, når du er sygemeldt. Den betales af arbejdsgiveren.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har COVID-19 symptomer?
Hvis du har COVID-19 symptomer bør du tage kontakt til din læge. Din læge skal foretage en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af din situation og på den baggrund vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du møder på arbejde. Er det din læges vurdering, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du møder på arbejde, skal du kontakte din leder og orientere din leder om dette. Du skal herefter sammen med din leder finde en løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn bliver syg med COVID-19 eller anden sygdom, så barnet skal blive hjemme fra skole/institution? (Spørgsmålet drøftes mellem DLF og KL)
Her gælder de normale overenskomstmæssige regler ved barns sygdom. Dvs. hvis ens barn bliver smittet med COVID-19, så er man som forælder stillet på samme måde, som ved enhver anden barns sygdom. Man kan få fri med løn på barnets 1. og/eller 2. sygedag.

Hvis barnet måtte blive hospitalsindlagt, gælder tilsvarende de normale overenskomstmæssige regler. For kommunalt og regionalt ansatte betyder det, at ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på arbejdet, skal det så anmeldes som en arbejdsskade?
Smitte med COVID-19 vil i nogle særlige tilfælde efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade. For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det kunne sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at du er udsat for en særlig risiko i forbindelse med dit arbejde. Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger, har udgifter til behandling eller i værste fald afgår ved døden som følge af COVID-19.

Århus Lærerforening kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i hjemsendelsesperioden?
Hvis du bliver syg, mens du arbejder hjemmefra, skal du følge de normale retningslinjer for sygemelding og raskmelding. Bliver du syg inden planlagt afvikling af ferie, herunder 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv., afvikles friheden på et senere tidspunkt og følger dermed reglerne, som hvis man var på arbejde på arbejdspladsen.

 

HJEMSENDELSE, HJEMMEARBEJDE OG ARBEJDSTID

Hvad betyder det for mig, at jeg sendes hjem fra arbejde uden at være syg?
Konkret betyder det, at du i stedet skal arbejde hjemmefra i det omfang, der er mulighed for det og skal følge din arbejdsgivers anvisninger i arbejdstiden. Helt generelt gælder de samme regler, som hvis du var på arbejde på arbejdspladsen – den eneste forskel er i princippet, at arbejdet udføres hjemmefra.

Hvordan ser min arbejdstid ud i hjemsendelsesperioden?
Udgangspunktet er, at du følger den arbejdstid, der allerede er planlagt. For lærere og børnehaveklasseledere, der er omfattet af den lokale arbejdstidsaftale, Aarhusaftalen, har Århus Lærerforening været i kontakt med Børn og Unge og drøftet arbejdstidsforhold under hjemsendelse. Der er enighed om, at udgangspunktet er, at det planlagte mødeskema løber videre i hjemsendelsesperioden hvad angår arbejdstiden. Det vil sige, at tilstedeværelsestiden, som den fremgår af mødeskemaet, er flyttet til medarbejderens bopæl. Der er i øvrigt en opmærksomhed på, at der for nogle kan være udfordringer i forhold til pasning af egne børn. For disse er det naturligvis vigtigt, at der er en dialog med nærmeste leder om, hvornår arbejdet udføres, hvis dele af det ikke kan ske indenfor det almindelige mødeskema.

Evt. planlagte aktiviteter fra 84-timers puljen/de 10 dage indgår som udgangspunktet ikke i arbejdstiden, men udskydes til senere med mindre ledelsen ønsker den planlagte aktivitet afviklet fra hjemmearbejdspladsen.

I forhold til evt. undervisningstillæg (både det centralt og lokalt aftalte) vil der i hjemsendelsesperioden ikke blive ændret på undervisningstimetallet, som det fremgår af det ugentlige planlagte mødeskema.

Hvordan ser min arbejdstid ud under den delvise genåbning af skolerne?
Din arbejdstid vil som folkeskolelærer/børnehaveklasseleder i Aarhus Kommune forsat være reguleret af Aarhusaftalens bestemmelser, men du vil kunne opleve, at bestemmelserne om ændringer i løbet af skoleåret i højere grad end tidligere vil blive bragt i anvendelse. Det gælder både arbejdstidens placering i de enkelte uger samt opgaveindholdet.

Udgangspunktet, som evt. ændringer holdes op imod, er det allerede planlagte ugentlige mødeskema (komme/gå tider og opgaveportefølje).

Hvis eventuelle ændringer i opgaveporteføljen medfører behov for at ændre i mødeskemaet, skal dette ske på baggrund af en dialog mellem ledelse og medarbejder. Der skal til stadighed tilstræbes en sammenhængende arbejdstid. Selvom der ikke måtte være aftalt lokale retningslinjer på skolen om, at opgaver kan løses andre steder end på skolen, så gælder det generelt, at fysisk tilstedeværelse på skolen kun omfatter selve undervisningen, mens alt andet arbejde, herunder forberedelse og mødeaktivitet, foregår hjemmefra. 

Hvis der er ændringer i den planlagte ugentlige arbejdstid, skal ændringen registreres, så der er et grundlag for at opgøre arbejdstiden ved skoleårets afslutning. 

For at sikre korrekt løn, skal ledelsen desuden registrere og efterfølgende indberette:

  • Ekstra undervisningsenheder i den enkelte uge ift. mødeskemaets udgangspunkt (både ift. centralt og lokalt undervisningstillæg).
  • Andre enheder, der udløser timebaserede tillæg.

Det præciseres, at det er afgørende vigtigt, at ledelsen har en forventningsafstemning med den enkelte medarbejder ift. eventuelle ændringer i opgaver og/eller arbejdstid. Det er vigtigt, at medarbejderen kender sin opgaveportefølje og arbejdstid, og at ledelsen kan redegøre for sammenhængen mellem krav og ressourcer i de tildelte opgaver.

Ledelsen skal i dialogen med den enkelte medarbejder tydeliggøre, om ændringer i arbejdstid og/eller opgaveportefølje medfører merarbejde/overtid og/eller har betydning for udbetaling af løntillæg.

Kan jeg blive pålagt merarbejde som deltidsansat?
Hvis det er nødvendigt ift. at sikre bemandingen i den ekstraordinære situation, kan ledelsen pålægge deltidsansatte merarbejde. Der er ikke aftalt et varsel for dette i Aarhusaftalen, men parterne er enige om, at varslet skal gives tidligst muligt og efter en dialog med medarbejderen. Endvidere opfordrer parterne til, at ledelsen – i det omfang det er muligt ift. til opgaveløsningen - er opmærksomme på hensyn til medarbejdernes privatliv, eksempelvis anden beskæftigelse.

Merarbejde er timer op til fuldtidsnormen (op til årligt 1685 timer). Merarbejde godtgøres efter den centrale overenskomst bestemmelser med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

 

GENERELLE SPØRGSMÅL

Hvad sker der med planlagt ferie, omsorgsdage, seniordage mv. i hjemsendelsesperioden?
Hvis der i hjemsendelsesperioden er planlagt afvikling af ferie, herunder 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv. afholdes disse i udgangspunktet som planlagt med mindre andet aftales med arbejdsgiver. Og du står naturligvis ikke til rådighed for din arbejdsgiver i perioden.

Hvis jeg ikke kan komme afsted eller ikke ønsker at afholde min planlagte ferie, kan jeg så forlange at komme tilbage på arbejde, så jeg har mine feriedage, når det igen bliver muligt at rejse?
Hvis du har planlagt afvikling af ferie med din arbejdsgiver, kan du ikke forlange at komme på arbejde. Men I kan godt lave en gensidig aftale om det.

 

NØDUNDERVISNING & PRØVEAFVIKLING

Hvilke regler er der for nødundervisning af elever i folkeskolen?
Reglerne vedrørende nødundervisning er beskrevet i nødundervisningsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=214010

Hvordan skal nødundervisning gennemføres?
Nødundervisningen gennemføres med eller uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever, og målet er, at der sker en gradvis og fleksibel indfasning af den almindelige undervisning. Det skal understreges, at der fra myndighedernes side ikke forventes samme kvalitetsniveau til nødundervisningen som til den almindelige undervisning

Skal der tages hensyn til den enkelt elevs behov?
Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt. Dette gælder særligt elever, kursister og deltagere med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Skal praktisk orienteret undervisning gennemføres?
Nødundervisningen omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever.

Den praktisk orienterede undervisning, der ikke er omfattet af pligten til at give nødundervisning, skal så vidt muligt gives, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. I folkeskolen gælder dette dog kun praktisk orienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019/2020, og kun i det omfang det er muligt.

Skal eleverne tilbydes erstatningsundervisning?
Eleverne skal ikke tilbydes erstatningsundervisning som følge af, at der afholdes nødundervisning. Skolens ledelse kan dog vurdere, om der for én eller flere elever undtagelsesvist er et behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Skal ”elevfravær” registreres?
Elevers manglende aktive deltagelse i nødundervisning, som de har pligt til at deltage i, skal registreres. Dette sker ud fra hensynet om, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnligt elever, der i denne situation, er særligt udsatte. Skolerne tilrettelægger selv, hvordan de registrerer fravær. Skolerne skal dog ikke underrette kommunalbestyrelsen om elevers fravær fra nødundervisningen. Det betyder, at fravær fra nødundervisningen ikke vil få konsekvenser for børnefamilieydelsen.

I Aarhus Kommune er udmeldingen, at skolens ledelse i samarbejde med lærerne bruger deres professionelle dømmekraft til at vurdere, hvorvidt eleverne er deltagende i undervisningen eller ej. Derfor skal hver enkelt skole drøfte med deres medarbejdere, hvordan fravær identificeres i den aktuelle situation med nødundervisning. Hvis der er mistanke om, at eleven ikke følger nødundervisningen, bør første skridt ifølge Aarhus Kommune være kontakt til hjemmet. For særligt udsatte elever præciseres det dog, at skolen skal sikre daglig kontakt til særligt udsatte elever. Det kan for eksempel ske via telefonopkald eller sms til særligt udsatte og svage elever samt deres forældre for at sørge for, at alle elever deltager i undervisningen.

Skal der afholdes afgangsprøver for folkeskolens 9. klasser?
Der bliver ingen afsluttende eksamener for folkeskolens afgangselever. I stedet vil den seneste årskarakter gælde. 

 

FÆLLESERKLÆRING

Hvilke opgaver må en lærer/børnehaveklasseleder varetage?
KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt ansatte er blevet enige om en erklæring om behovet for fleksibilitet og smidighed i den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Formålet er at etablere et grundlag, som vil gøre det muligt for kommunerne i videre omfang end i dag at kunne flytte rundt på medarbejderne. Dette skal sikre, at de nødvendige opgaver i kommunerne fortsat kan varetages også i en situation, hvor sundhedsvæsnet oplever at være under pres samtidig med, at en ikke ubetydelig del af medarbejderne selv kan være syge. På nuværende tidspunkt er lærerområdet ikke der, hvor der er den største interesse i at ændre arbejdsforhold eller forflytte medarbejdere. Men da der er tale om både sundhedsmæssige og pædagogiske forhold, kan det ikke udelukkes, hvis krisen udvikler sig, at det også er lærere, der bliver spurgt, om de vil bidrage eller bedt om at bidrage.

Du kan læse fælleserklæringen ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt” mellem KL og Forhandlingsfællesskabet her:
https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/eoijpyoa/20-0099-51-f-lleserkl-ring-om-coronavirus-kl.pdf

Lærernes Centralorganisation (LC) og Danmarks Lærerforening bakker til fulde op om fælleserklæringen og anbefaler derfor, at der findes løsninger i fællesskab mellem de lokale parter, hvor det er nødvendigt at flytte medarbejdere mellem forskellige arbejdsopgaver. På den baggrund er der mellem de faglige organisationer i Aarhus Kommune, AC og Aarhus Kommune indgået en lokal fælles forståelse om rammerne for fleksibilitet under COVID-19 i Aarhus Kommune. Læs mere om aftalen her: 
https://www.aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2020/marts/ansatte-i-aarhus-kommune-vil-udvise-oeget-fleksibilitet-og-smidighed/

Fik du ikke svar på det, du ledte efter? Kan du finde yderligere information her eller kontakte Århus Lærerforening på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org