ÅLF overblik

Colourbox48182745 1 (1)
Få seneste nyt om covid-19 og Århus Lærerforenings politiske arbejde i den forbindelse. Vi opdaterer løbende på baggrund af henvendelser fra vores medlemmer.

Sygdom med Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade

ÅLF kan hjælpe medlemmer, der har været smittet med covid-19 i forbindelse med arbejdet. Smitte med covid-19 kan efter konkret vurdering blive anerkendt arbejdsskade. For at kunne anerkende sygdom med covid-19 som en arbejdsskade, skal den sygdomsramte kunne sandsynliggøre, at vedkommende i forbindelse med arbejdet har været i kontakt med personer, der har været smittet med covid-19. Det er arbejdsskademyndighederne der i sidste ende skal vurdere, om den sygdomsramte har været udsat for smitte med covid-19 i forbindelse med sit arbejde. Ofte vil det ikke være muligt  at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet, og i stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være tilstrækkelig.

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade er det muligt at få godtgørelse eller erstatning. Når sagen skal føres ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ÅLF/ DLF kan hjælpe med behandlingen af arbejdsskadesagen. Den sygdomsramte får koblet en personlig sagsbehandler på sagen, der er ekspert på arbejdsskadeområdet.

Læs mere om vurdering af arbejdsskadesager og covid-19 hos Beskæftigelsesministeriet her

(opdateret 26-11-2020)


 N.B. Opdateringerne er alene et udtryk for Århus Lærerforenings (ÅLF) holdning. Mere information og de oftest stillede spørgsmål om din ansættelse ifbm. coronavirus finder du her.   


Vi har brug for meget klare coronaregler nu

I takt med at flere lærere og elever sendes til test og i karantæne stiger behovet for fleksibilitet og langsigtede planer, lyder det fra 8 østjyske lærerformænd i Politikens Skolemonitor. 

"Lad det nu være op til den enkelte skole at vurdere, om faglærerne nødvendigvis skal rundt til så mange klasser. Eller om skoledagen skal forkortes, så det er muligt at undervise eleverne i mindre hold. Det er også en mulighed, at prioritere de ’store fag’ midlertidigt, og sætte de ’mindre fag’ på pause," skriver de 8 lærerformænd, der understreger, at det er urimeligt at fastholde regler som om vi driver en helt almindelig hverdag.

Læs hele artiklen her.

(opdateret 25-11-2020)


Skolerne har brug for at kunne prioritere lokalt 

Corona-situationen kommer til at vare skoleåret ud. På folkeskolen.dk understreger Århus Lærerforenings formand Jesper Skorstengaard, at  , der er brug for frihedsrettigheder til at prioritere ude på skolerne.

- Lige nu er det normale corona. Derfor ønsker vi at kunne prioritere bedre lokalt. At vi i stedet kunne sige: ok, hvad er den gode corona-skole lige nu? Hvad er det bedste for børnenes trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø i den givne sitation? Kan vi skabe bedre kvalitet i færre timer? Hvordan gør vi det bedst under disse forhold"?

Læs hele nyheden her 

(opdateret 16-11-2020)


Influenzavaccine til medarbejdere udebliver

Aarhus Kommunes tilbud om gratis og frivillig influenzavaccine til alle medarbejdere udebliver i denne omgang. Århus Lærerforening er ærgerlig over kommunens beslutning i en tid, hvor skolerne i forvejen er ramt af meget fravær, når elever og lærere på skift skal afvente test for coronavirus. Ydermere er lærerne en udsat gruppe i forhold til influenza-smitte med de mange daglige kontakter.

(Opdateret 13-11-2020)


Skoleledere kan aflyse valgfagsprøver

Skolelederne kan nu lokalt bestemme, om valgfagsprøverne skal aflyses i december og januar. Det skriver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et skriftligt svar. Den nye udmelding omfatter alle prøver i folkeskolens 8., 9. og 10. klasse i vinterprøveterminen. Beslutter skolelederne at aflyse de planlagte prøver, vil berørte elever i stedet få ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter. Det vil i første omgang ikke få betydning for elever, der først skal til prøve til sommer.

Læs hele nyheden her.

(Opdateret 11-11-2020)


Gravide i 3. trimester

ÅLF har flere gange henvendt sig til Aarhus Kommune vedr. medlemmer som er gravide i 3. trimester og derfor tilhører risikogruppen. Ansatte på 0-6 års området bliver hjemsendt på sundhedsmyndighedernes anbefaling, og ÅLF har anført, at de samme regler burde omfatte gravide medlemmer af ÅLF. Arbejdsgiver fastholder at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

ÅLF’s anbefaling: er på nuværende tidspunkt, at medlemmer i risikogruppen herunder gravide kontakter ÅLF, samt er i dialog med egen læge vedr. risikoen. Det er lægen, der efter en konkret vurdering ud fra sundhedsmyndighedernes anbefaling, vurderer, om en kollega ikke bør møde fysisk på arbejde. Hvis lægen vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko, så skal man kontakte sin arbejdsgiver med henblik på at lave en aftale om omplacering til andre arbejdsopgaver eller evt. arbejde hjemmefra. Der skal kunne fremvises en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver efterspørger den. 

(Opdateret 10-11-2020)


Aarhus opfordrer Rosenkrantz-Theil: Giv dagtilbud og skoler corona-friheden igen 

En række centrale parter på børne- og ungeområdet i Aarhus har netop sendt en direkte henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om større fleksibilitet i håndteringen af corona i dagtilbud og skoler.

I brevet beskriver parterne hverdagen med covid-19 som mentalt udmattende, usikker og opslidende for børn, forældre, medarbejdere og ledere. Derfor ønsker de ministerens hjælp til en bredere vifte af greb, der kan justeres, når corona er kommet inden for døren, og medarbejdere og børn må sendes hjem. Det drejer sig blandt andet om at lempe time- og dokumentationskrav, udskyde frister for at sætte nye tiltag i værk og mulighed for at kunne afvige cirkulærer og reglementer.

Læse hele pressemeddelesen her og brevet til ministeren her

(Opdateret 09-11-2020)


Skærpelse af interne procedurer for håndtering af generelle spørgsmål vedr. covid-19

ÅLF's tillidsvalgte skal rette henvendelse til ÅLF, når og hvis de oplever at der er forhold på skolerne, som ikke lever op til de sundheds- og sikkerhedsmæssige forsvarlige retningslinjer. Det blev skærpet til dagens møde med de tillidsvalgte. 

(Opdateret 05-11-2020)


Rengøring og begrænsning af smittespredning

Børne- og undervisningsministeren har indskærpet retningslinjerne om rengøring og begrænsning af smittespredning på skolerne.

I følge ministeren er pengene til ekstra rengøring blevet er bevilliget til kommunerne. Det er afgørende at der bliver gjort ordentligt rent på skoler og institutioner for at mindske smittespredningen. Derudover skal der være ekstra stort fokus på ikke at blande børn på tværs af klasser med undtagelser, fx ifm. valgfag. Du kan læse Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer her.

(Opdateret 28-10-2020)


Brug af visir og mundbind

Der er ikke krav om at skulle anvende visir / mundbind, men ifølge sundhedsmyndighederne må lærere i grundskolen gerne bære visir. ÅLF har presset på for, at arbejdsgiver stille godkendte visir til rådighed og afholde udgifterne dertil, hvis det er et krav, at der skal bruges visir i forbindelse med arbejdet. ÅLF anbefaler en lokal risikovurdering, hvor ledelsen i dialog med arbejdsmiljøgruppen vurderer behovet for brug af værnemidler (visir og mundbind), i de situationer, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

Hvis man efter eget ønske vil bære visir som en ekstra beskyttelse kan man med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer få det betalt af arbejdsgiver. Læs mere på arbejdsgivers hjemmeside her.

(Opdateret 28-10-2020)


ÅLF anbefalinger vedr. tilstedeværelse og hjemmearbejde

Skolerne holdes åbne, men skolerne bør vurdere, hvilke aktiviteter, der ikke direkte har med undervisning af elever at gøre, som kan foregå hjemme - fx bør forberedelsen foregå hjemmefra og mødeafvikling afholdt digitalt i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, indtil udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen og regeringen ændres.

Der bør på alle skoler foretages en risikovurdering ift. smitte, og hvordan arbejdsdagen tilrettelægges sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt både ift. at holde afstand, hyppig rengøring og god håndhygiejne.

Ligeledes bør der med efterårets kommende skole/hjem samtaler laves lokale retningslinjer for, hvordan de afvikles. Om de kan afholdes forsvarligt på skolerne med god afstand, eller om de skal foregå digitalt, skal drøftes på den enkelte skole.

(Opdateret 28-10-2020)


Covid-19 smitte på arbejdet skal anmeldes som en arbejdsskade

Smitte med COVID-19 vil efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade. For at kunne anerkende sygdom med covid-19 som en arbejdsskade, skal den sygdomsramte kunne sandsynliggøre, at vedkommende har været i kontakt med personer, der har været smittet med COVID-19 i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsskademyndighederne skal vurdere, om det kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været udsat for smitte med Covid-19 i forbindelse med sit arbejde. Som udgangspunkt har den sygdomsramte bevisbyrde for det, men det vil pga. Covid-19’s karakteristika - herunder inkubationstid og symptomudvikling. Ofte vil det ikke være muligt for den sygdomsramte at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet, og i stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være tilstrækkelig.

ÅLF kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag. Læs mere om vurdering af arbejdsskadesager og COVID-19 hos Beskæftigelsesministeriet her.

(Opdateret 01-06-2020)

Emner

Målgruppe