Finanslovspenge kommer alligevel folkeskolerne til gavn

Et stort flertal i Aarhus Byråd har indgået budgetforlig, der uventet tildeler midler til de aarhusianske børn og unge. Århus Lærerforening er tilfredse med, at partierne bag budgetforliget valgte en anden retning end det første udspil, hvor børn og unge- området slet ikke var prioriteret, og hvor finansieringsbidraget slugte finanslovspengene til flere lærere i folkeskolen.

Sammen med forældreorganisationer og andre faglige organisationer har Århus Lærerforening gjort byrådet opmærksom på, at hvis den aarhusianske folkeskole skal styrkes og udvikles, så kræver det forbedringer og ikke forringelser. Aarhus Kommune bruger 7.000 kr. mindre per skoleelev end det kommunale landsgennemsnit, og derfor er prioriteringen fra byrådet kærkommen. Især opgøret med finansieringsbidragets grønthøsterbesparelser betyder, at finanslovsmidlerne til bedre lærernormeringer de kommende år reelt kommer folkeskolens elever til gavn.

Århus Lærerforening er positiv over, at forligskredsen har lyttet og ladet sig inspirere til at finde knap 20 mio. kr. til tre af de hovedudfordringer, folkeskolen står overfor - et beløb der bl.a. skal gå til at arbejde videre med erfaringerne fra coronatiden, styrkelse af 10. klasseområdet og arbejdet med mellemformer og inklusion. Formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard håber, at budgetforliget er første skridt på vejen til en større prioritering af folkeskolen.

”Aarhus har stadig en bundplacering, når det kommer til skoledriften blandt landets kommuner. Den aarhusianske folkeskole vil ifølge Børn og Unges beregninger alene på det specialiserede område mangle 40 mio. kr. årligt i de kommende år. Brugte kommunen flere penge på sine elever, ville det i højere grad være muligt at lave tolærer-ordninger, opdele eleverne i mindre hold og sørge for, at det er kendte voksne, som hver dag møder eleverne. Det giver tryghed for forældre og vi ved, at det øger elevernes trivsel og læring,” siger Jesper Skorstengaard og peger på, at politiske ambitioner om en større opbakning til folkeskolen i de kommende år vil kræve massive investeringer i folkeskolen.

Partierne har i forbindelse med forhandlingerne indgået aftale om, at der skal ske en besparelse på administration og arbejdsgange på 30 mio. kr. Her mangler dog mere konkrete anvisninger på, hvilke medarbejdere og afdelinger det drejer sig om.

”Besparelser på centrale aktiviteter uden konkret anvisning af hvilke opgaver, der ikke længere skal løses, virker efterhånden som en fast procedure, når der skal findes besparelser. I dette forlig virker det dog paradoksalt, da forliget påkalder sig mere administration, eksempelvis i forhold til de analyser, der ønskes fra politisk hold. Derfor skal konkrete opgaver tages bort, så det ikke bliver den enkelte medarbejdere som skal løbe hurtigere,” fastslår Jesper Skorstengaard.

Med de planlagte anlægsinvesteringer er der lagt op til kommende kapacitetsudbygninger af de aarhusianske skolekvadratmeter. Både den endelige beslutning om finansiering af to nye skoler i Nye og Aarhus Ø, samt udbygningen af skolerne i syd- og nordbyen er i Århus Lærerforenings optik vigtige og nødvendige beslutninger. Midler til nye faglokaler og forbedret indeklima vil også vise sig som betydelige og nødvendige investeringer. Beslutningen om at bruge 60 mio. kr. på produktionskøkkener på 16 skoler de kommende år, giver mulighed for at tilbyde eleverne en sund og nærende kost, samt værne om den lighed i velfærd, som er folkeskolens dna. Århus Lærerforening opfordrer allerede nu til, at politikerne husker, at sådanne køkkener skal sikres en driftsøkonomi, når de står klar til at blive taget i brug.

 ”At bygge køkkener er en udmærket ting, og det vil helt givet kunne gøre den aarhusianske folkeskole mere attraktiv. Jeg havde dog gerne set, at forligspartierne allerede nu i forligsteksten havde forpligtet sig til at finansiere driften af sådanne køkkener, så vi ikke kommer i en situation, hvor skolerne skal gøre dette inden for den eksisterende økonomiske ramme,” slutter Jesper Skorstengaard.   

 

Læs budgetforliget på Aarhus Kommunes hjemmeside her:

www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2021/budgetforlig-2021/