ÅLF overblik

Colourbox48182745 1 (1)
Få seneste nyt om covid-19 og Århus Lærerforenings politiske arbejde i den forbindelse. Vi opdaterer løbende på baggrund af henvendelser fra vores medlemmer.

Uklare retningslinjer for genåbningen på mandag

Retningslinjerne for genåbningen for 0.-4. klasse på mandag den 8. februar kom i går aftes. Århus Lærerforening anser ikke ministeriets retningslinjer, som skal forhindre, at skolegenåbningen medfører en stor genopblussen af covid-19, som håndfaste nok. Der er brug for et tydeligt signal om, at sikkerhed og arbejdsmiljø for lærerne og undervisningsmiljø for eleverne kommer i første række. Foreningen følger genåbningen for de mindste klasser og er i tæt kontakt med skolernes tillidsvalgte. 

Yderligere information om mandagens genåbning finder du her:

(Opdateret 05-02-2021)


N.B. Opdateringerne er alene et udtryk for Århus Lærerforenings (ÅLF) holdning. Mere information og de oftest stillede spørgsmål om din ansættelse ifbm. coronavirus finder du her.   


De små elever kan vende tilbage i skole på mandag

I mandags meldte regeringen ud, at på grund af det faldende smittetryk i samfundet, så kan eleverne i 0. til 4. klasse igen starte fysisk i skole fra mandag den 8. februar. Derfor vil en større del af lærerne skulle være til stede på skolerne fra på mandag. Mange er stadig utrygge ved at gå på arbejde, og det er helt afgørende, at den nye genåbning kommer til at foregå med fokus på sikkerheden for både elever og lærere.

Vi forventer, at Børn og Unge snarest melder mere ud om de konkrete retningslinjer for sikkerhed, så der sikres en ordentlig rengøring og en organisering af undervisningen i mindre, faste grupper og med så få lærere som muligt pr. gruppe.

Undervisningsministeriets udmelding om, at al undervisning frem til sommerferien skal foregå efter bekendtgørelsen om nødundervisning, bør gøre det muligt at tilrettelægge en mere fleksibel undervisning.

 Århus Lærerforening opfordrer medlemmer, der oplever utryghed eller problemer med at overholde myndighedernes retningslinjer, om at kontakte tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.

(Opdateret 04-02-2021)


Afvikling af sprogprøver og sprogscreeninger

Århus Lærerforening har modtaget flere spørgsmål fra både talehørekonsulenter og lærere vedr. gennemførelsen af planlagte sprogprøver og sprogscreeninger i den nuværende situation. Foreningen har derfor rettet henvendelse til forvaltningen om; 1) hvorvidt sprogprøver og sprogscreeninger skal gennemføres, og 2) om de i bekræftende fald skal gennemføres som fysisk møde mellem eleven og den pædagogiske medarbejder, der skal gennemføre sprogprøverne, eller om prøverne/screeningerne kan blive gennemført virtuelt i nedlukningsperioden.

Obligatoriske sprogprøver
Forvaltningen oplyser med henvisning til Børne- og undervisningsministeriet, at Sødalskolen og Ellehøjskolen skal afvikle de obligatoriske sprogprøver for samtlige elever fra 0.-9. klasse, som har fået mere end fire års sprogstøtte, eller som forventes at kunne ophøre med at modtage sprogstøtte via den supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Skoleleder kan dog træffe beslutning om, at de obligatoriske sprogprøver gennemføres virtuelt i nedlukningsperioden.

Sprogscreeninger af kommende skolestartere med dansk som andetsprog
Forvaltningen oplyser, at sprogscreeningerne falder indenfor PPRs retningslinjer for opgavevaretagelse under corona-situationen. Sprogscreeninger skal derfor gennemføres fysisk, da det anses for vigtigt med god kontakt mellem tester og barn p.g.a. ofte stor bekymring hos både barn og forælder omkring screeningen. Det vil ikke være muligt at sikre de rette testforhold igennem skærm/virtuel afvikling af sprogscreeningen, da der bl.a. skal fremvises billeder, som barnet skal benævne samt udpegning/benævnelse af ting på et samlet billede. Derudover skal det sikres, at barnet ikke modtager nogen form for hjælp under selve sprogscreeningen. Forvaltningen henviser til sundhedsfaglige retningslinjer for udførelsen af sprogscreeningen.

Århus Lærerforening er forundret over, at ministeriet og forvaltningen står hårdt på, at det er nødvendigt at foretage sprogprøver- og sprogscreeninger i den nuværende situation. Vi anser ikke den praksis for at stå mål med den smitterisiko, vi ser for øjeblikket.

(Opdateret 22-01-2021)


Specialundervisningen fortsætter, men med ændrede retningslinjer

På baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne fastholder regeringen, at det fortsat er forsvarligt at opretholde undervisningen på specialskoler, i specialklasser, STU m.m. Danmarks Lærerforening og andre organisationer har forgæves argumenteret for, at undervisningen også på dette område generelt bør ske som nødundervisning.

Undervisningsministeriet har som resultat af det store pres dog udarbejdet nye retningslinjer, der åbner for, at man lokalt – alt efter fysiske rammer, lokaleforhold, indretning mv. – kan overgå til nødundervisning. Der er ligeledes nye anbefalinger, som tydeliggør, at specialundervisningen i den nuværende situation under alle omstændigheder skal organiseres i mindre faste grupper.

Elevfravær
I forhold til fravær på folkeskoleområdet, så gælder det generelt, at skolen skal registrere elevers fravær fra den almindelige undervisning, fx for elever der er undtaget fra nedlukningen. Fravær kan enten være ulovligt- eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen. Sygefravær omfatter almindelig sygdom, herunder psykiske lidelser såsom angst. Forældre har mulighed for at anmode skolelederen om ekstraordinær frihed. Hvis dette bevilges, vil forældre selv skulle forestå undervisningen af barnet.

De nye opdaterede retningslinjer kan læses her

(Opdateret 13-01-2021)


Hjemsendte elever skal have nødundervisning

Skolerne er i højeste alarmberedskab, og derfor skal skoledagen være tilpasset situationen. Allerede da de nuværende restriktioner blev offentliggjort, henvendte Århus Lærerforening sig til Børn og Unge i Aarhus Kommune med en opfordring til, at der på skolerne blev planlagt i forhold til den nuværende situation og ikke efter et skema, der er tiltænkt en normal situation. Dette skal også ses i lyset af, at Børne- og Undervisningsministeriet stadig tager udgangspunkt i elevernes skemaer/normale fagrække - dog tilført en passus i nyeste bekendtgørelse om ”i videst mulig omfang”.

Århus Lærerforening hører beklageligvis stadig om skoler/lærere, der underviser elever i fuldt skema både online og fysisk. Det er vigtigt at understrege, at der i den nuværende situation er tale om nødundervisning, men at udgangspunktet for denne nødundervisning ikke er den samme som i foråret, jf. Børne- og Undervisningsministeriet.

Restriktionerne på børne- og undervisningsområdet er forlænget til og med den 17. januar 2021, og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det ”at elever i grundskolen er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning.”

(Opdateret 12-01-2021)


Foran i vaccinekøen

Regeringen har forlænget corona-restriktionerne, men holder blandt andet specialskoler og modtagerklasser åbne. ÅLF er af den holdning, at myndighederne derfor bør revurdere vaccinestrategien, så medarbejdere på de pågældende områder får tilbudt vaccinen tidligere end først planlagt.

ÅLF har endvidere viderebragt sin bekymring til Børn og Unge i Aarhus Kommune vedrørende medlemmer, der stadig skal møde fysisk ind på arbejde. Det er helt centralt, at de medarbejdere der, på trods af høj smitterisiko i den nuværende situation, stadig møder mange elever, kan gøre det under sikre og trygge forhold. Børn og Unge henholder sig dog til Børne- og Undervisningsministeriets udmeldinger om, at specialskoler og modtageklaser skal holdes åbne.

(Opdateret 05-01-2021)


Skolerne i Aarhus åbner gradvist efter juleferien

Århus Lærerforening har forespurgt Børn og Unge på, hvordan skolerne åbnes efter juleferien, idet de nationale retningslinjer giver mulighed for en gradvis genåbning frem til 10. januar. Børn og Unge har nu meldt ud, at første skoledag efter juleferien er den 4. januar som planlagt, men for at sikre en tryg genåbning skal alle elever ikke møde på skolen.

  • 0. – 4. klasse møder på skolen fra 4. januar. SFO’en er åben. 
  • 5. – 9./10. klasse har virtuel undervisning 4. og 5. januar og skal møde på skolen igen fra onsdag 6. januar. Klubtilbuddene følger skolen og er åben fra onsdag 6. januar. 

De nationale myndigheder udtrykker stor bekymring for det potentielle smittetryk i julen og nytåret. Børn og Unge vurderer, at eventuelle symptomer på corona vil have vist sig inden den 6. januar. Samtidig giver datoen en mulighed for at få foretaget en coronatest på fjerdedagen efter nytårsaften, hvis eleven har været i nær kontakt til smittede i nytåret. 

(Opdateret 17-12-2020)


Muligt at undgå at uvedkommende elever får adgang til virtuelt undervisningsrum

Flere medlemmer har henvendt sig til Århus Lærerforening, fordi de oplever, at andre end de relevante elever får adgang til det virtuelle undervisningsrum. Foreningen har på baggrund af henvendelserne været i dialog med Børn & Unge om problemstillingen, og i den forbindelse har Børn & Unge netop udsendt denne vejledning.

(Opdateret 17-12-2020)

Ledige tider til influenzavaccination
Der er stadig ledige tider i dag d. 15. december og onsdag d. 16. december til at få en influenzavaccination på Globus 1. 
Sundhedsstyrelsen har fornylig åbnet op for, at personer uden for de udvalgte risikogrupper kan få en influenzavaccination. Vaccinationen er frivillig for alle medarbejdere og ledere. Du booker tid via dette link 
(Opdateret 15-12-2020)

Registreringsark skal holde styr på arbejdstid og løn

Bliver din planlagte arbejdstid ændret efter dialog med din leder, skal et registreringsark benyttes. Registreringsarket skal holde styr på afvigelser i arbejdstiden, sådan at årsnormen som udgangspunkt ikke overskrides. I dialogen med din leder skal der være opmærksomhed på ændringernes hyppighed, omfang og hensyntagen til privatlivet. Det er vigtigt at være opmærksom på, om ændringerne har betydning for løntillægget. Hvis ændringerne har betydning for løntillæg, skal disse registreres i registreringsarket, så der sikres korrekt løn. Vi opfordrer til, at medarbejder og leder begge har indsigt i registreringsarket i løbet af skoleåret. Kontakt din TR eller ÅLF, hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål til ovenstående.

(opdateret 14-12-2020)


Onlineundervisning skal som udgangspunkt ikke foregå fysisk på skolen

Situationen med stigende smittespredning bl.a. i Aarhus betyder, at elever fra 5. klasse og opefter skal blive hjemme og undervises digitalt fra onsdag den 9. december. Århus Lærerforening har modtaget flere henvendelser fra tillidsvalgte og medlemmer, der gør opmærksom på, at de pålægges med fysisk tilstedeværelse på skolen ved onlineundervisning. Dette er ikke i overensstemmelse med målet om at reducere fremmøde mest muligt for medarbejdere, eller reducere antallet af kontakter mellem medarbejdere, der skal møde fysisk på arbejdspladsen.

Århus Lærerforening har på den baggrund henvendt sig til Børn og Unge for at sikre, at det fremgår tydeligt og præcist, at flest mulige medarbejdere IKKE skal møde fysisk frem på arbejdspladsen. Dette naturligvis med respekt for, at de kollegaer og elever, der er tilbage på skolerne, har den nødvendige medarbejderkapacitet til undervisningsopgaven.

Børn og Unge i Aarhus Kommune har på baggrund af henvendelsen fra Århus Lærerforening præciseret omstændighederne vedrørende hjemsendte elever og medarbejdere, og kommunikeret dette videre til skolelederne. Udgangspunktet er, at medarbejdere, der ikke har opgaver på skolen og underviser virtuelt, ikke skal møde op på skolen, da det handler om at begrænse antallet af potentielle smittekæder.

Århus lærerforening vil de kommende dage følge op på, om udmeldingen fra Børn og Unge har bevirket en mere tryg og klar forståelse af, i hvilke situationer man som lærer skal være fysisk tilstede i forbindelse med sin undervisning – og i hvilke situationer man skal arbejde hjemmefra for at minimere smitterisikoen.

(Opdateret 09-12-2020)


Tilbud om influenzavaccine til medarbejdere

Sundhedsstyrelsen giver nu igen mulighed for, at medarbejdere, der er udenfor de udvalgte risikogrupper kan blive influenzavaccineret. Selvom vaccinationen kommer senere end først planlagt, anbefaler Sundhedsstyrelsen stadig at tage imod den gratis vaccination, da influenzasæsonen plejer at toppe i januar og februar. Vaccinationen er frivillig for alle medarbejdere og ledere og kommer til at foregå i arbejdstiden i uge 51 på tre lokationer: Nordgårdshallen, Frydenlundskolen og Grøndalsvej 2.

Medarbejdere booker tid her

(Opdateret 09-12-2020)


ÅLF opfordrer skoleledere til at aflyse praktisk-musiske afgangsprøver

Betingelserne for at gennemføre meningsfuld undervisning i de praktisk-musiske fag har været alvorligt udfordret af corona-retningslinjer og hjemsendte elever og lærere. Lederne bør lytte til lærerne og eleverne og aflyse prøverne, så der bliver ro til at få lavet et godt forløb for eleverne uden eksamen. 

(opdateret 08-12-2020)


Aarhusianske elever fra 5.-10. klasse sendes hjem

I lyset af smitteudviklingen har regeringen besluttet, at der skal indføres en række nye tiltag blandt andet i Aarhus Kommune. Skolerne skal for 5.-10. klasserne gennemføre nødundervisning og undervise eleverne digitalt. 

- Det er bekymrende, at der igen sendes elever og medarbejdere hjem, men nødvendigt i den nuværende situation. Det er vigtigt, at vi i den næste periode ikke presser hverken medarbejdere eller elever, der igen skal modtage digital undervisning og omstille hele deres dagligdag uden klassekammeraterne, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard og appellerer til lidt ro på.  

(opdateret 07-12-2020) 


Sygdom med Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade

ÅLF kan hjælpe medlemmer, der har været smittet med covid-19 i forbindelse med arbejdet. Smitte med covid-19 kan efter konkret vurdering blive anerkendt arbejdsskade. For at kunne anerkende sygdom med covid-19 som en arbejdsskade, skal den sygdomsramte kunne sandsynliggøre, at vedkommende i forbindelse med arbejdet har været i kontakt med personer, der har været smittet med covid-19. Det er arbejdsskademyndighederne der i sidste ende skal vurdere, om den sygdomsramte har været udsat for smitte med covid-19 i forbindelse med sit arbejde. Ofte vil det ikke være muligt  at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet, og i stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være tilstrækkelig.

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade er det muligt at få godtgørelse eller erstatning. Når sagen skal føres ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ÅLF/ DLF kan hjælpe med behandlingen af arbejdsskadesagen. Den sygdomsramte får koblet en personlig sagsbehandler på sagen, der er ekspert på arbejdsskadeområdet.

Læs mere om vurdering af arbejdsskadesager og covid-19 hos Beskæftigelsesministeriet her

(opdateret 26-11-2020)


Vi har brug for meget klare coronaregler nu

I takt med at flere lærere og elever sendes til test og i karantæne stiger behovet for fleksibilitet og langsigtede planer, lyder det fra 8 østjyske lærerformænd i Politikens Skolemonitor. 

"Lad det nu være op til den enkelte skole at vurdere, om faglærerne nødvendigvis skal rundt til så mange klasser. Eller om skoledagen skal forkortes, så det er muligt at undervise eleverne i mindre hold. Det er også en mulighed, at prioritere de ’store fag’ midlertidigt, og sætte de ’mindre fag’ på pause," skriver de 8 lærerformænd, der understreger, at det er urimeligt at fastholde regler som om vi driver en helt almindelig hverdag.

Læs hele artiklen her.

(opdateret 25-11-2020)


Skolerne har brug for at kunne prioritere lokalt 

Corona-situationen kommer til at vare skoleåret ud. På folkeskolen.dk understreger Århus Lærerforenings formand Jesper Skorstengaard, at  , der er brug for frihedsrettigheder til at prioritere ude på skolerne.

- Lige nu er det normale corona. Derfor ønsker vi at kunne prioritere bedre lokalt. At vi i stedet kunne sige: ok, hvad er den gode corona-skole lige nu? Hvad er det bedste for børnenes trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø i den givne sitation? Kan vi skabe bedre kvalitet i færre timer? Hvordan gør vi det bedst under disse forhold"?

Læs hele nyheden her 

(opdateret 16-11-2020)


Influenzavaccine til medarbejdere udebliver

Aarhus Kommunes tilbud om gratis og frivillig influenzavaccine til alle medarbejdere udebliver i denne omgang. Århus Lærerforening er ærgerlig over kommunens beslutning i en tid, hvor skolerne i forvejen er ramt af meget fravær, når elever og lærere på skift skal afvente test for coronavirus. Ydermere er lærerne en udsat gruppe i forhold til influenza-smitte med de mange daglige kontakter.

(Opdateret 13-11-2020)


Skoleledere kan aflyse valgfagsprøver

Skolelederne kan nu lokalt bestemme, om valgfagsprøverne skal aflyses i december og januar. Det skriver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et skriftligt svar. Den nye udmelding omfatter alle prøver i folkeskolens 8., 9. og 10. klasse i vinterprøveterminen. Beslutter skolelederne at aflyse de planlagte prøver, vil berørte elever i stedet få ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter. Det vil i første omgang ikke få betydning for elever, der først skal til prøve til sommer.

Læs hele nyheden her.

(Opdateret 11-11-2020)


Gravide i 3. trimester

ÅLF har flere gange henvendt sig til Aarhus Kommune vedr. medlemmer som er gravide i 3. trimester og derfor tilhører risikogruppen. Ansatte på 0-6 års området bliver hjemsendt på sundhedsmyndighedernes anbefaling, og ÅLF har anført, at de samme regler burde omfatte gravide medlemmer af ÅLF. Arbejdsgiver fastholder at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

ÅLF’s anbefaling: er på nuværende tidspunkt, at medlemmer i risikogruppen herunder gravide kontakter ÅLF, samt er i dialog med egen læge vedr. risikoen. Det er lægen, der efter en konkret vurdering ud fra sundhedsmyndighedernes anbefaling, vurderer, om en kollega ikke bør møde fysisk på arbejde. Hvis lægen vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko, så skal man kontakte sin arbejdsgiver med henblik på at lave en aftale om omplacering til andre arbejdsopgaver eller evt. arbejde hjemmefra. Der skal kunne fremvises en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver efterspørger den. 

(Opdateret 10-11-2020)


Aarhus opfordrer Rosenkrantz-Theil: Giv dagtilbud og skoler corona-friheden igen 

En række centrale parter på børne- og ungeområdet i Aarhus har netop sendt en direkte henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om større fleksibilitet i håndteringen af corona i dagtilbud og skoler.

I brevet beskriver parterne hverdagen med covid-19 som mentalt udmattende, usikker og opslidende for børn, forældre, medarbejdere og ledere. Derfor ønsker de ministerens hjælp til en bredere vifte af greb, der kan justeres, når corona er kommet inden for døren, og medarbejdere og børn må sendes hjem. Det drejer sig blandt andet om at lempe time- og dokumentationskrav, udskyde frister for at sætte nye tiltag i værk og mulighed for at kunne afvige cirkulærer og reglementer.

Læse hele pressemeddelesen her og brevet til ministeren her

(Opdateret 09-11-2020)


Skærpelse af interne procedurer for håndtering af generelle spørgsmål vedr. covid-19

ÅLF's tillidsvalgte skal rette henvendelse til ÅLF, når og hvis de oplever at der er forhold på skolerne, som ikke lever op til de sundheds- og sikkerhedsmæssige forsvarlige retningslinjer. Det blev skærpet til dagens møde med de tillidsvalgte. 

(Opdateret 05-11-2020)


Rengøring og begrænsning af smittespredning

Børne- og undervisningsministeren har indskærpet retningslinjerne om rengøring og begrænsning af smittespredning på skolerne.

I følge ministeren er pengene til ekstra rengøring blevet er bevilliget til kommunerne. Det er afgørende at der bliver gjort ordentligt rent på skoler og institutioner for at mindske smittespredningen. Derudover skal der være ekstra stort fokus på ikke at blande børn på tværs af klasser med undtagelser, fx ifm. valgfag. Du kan læse Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer her.

(Opdateret 28-10-2020)


Brug af visir og mundbind

Der er ikke krav om at skulle anvende visir / mundbind, men ifølge sundhedsmyndighederne må lærere i grundskolen gerne bære visir. ÅLF har presset på for, at arbejdsgiver stille godkendte visir til rådighed og afholde udgifterne dertil, hvis det er et krav, at der skal bruges visir i forbindelse med arbejdet. ÅLF anbefaler en lokal risikovurdering, hvor ledelsen i dialog med arbejdsmiljøgruppen vurderer behovet for brug af værnemidler (visir og mundbind), i de situationer, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

Hvis man efter eget ønske vil bære visir som en ekstra beskyttelse kan man med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer få det betalt af arbejdsgiver. Læs mere på arbejdsgivers hjemmeside her.

(Opdateret 28-10-2020)


ÅLF anbefalinger vedr. tilstedeværelse og hjemmearbejde

Skolerne holdes åbne, men skolerne bør vurdere, hvilke aktiviteter, der ikke direkte har med undervisning af elever at gøre, som kan foregå hjemme - fx bør forberedelsen foregå hjemmefra og mødeafvikling afholdt digitalt i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, indtil udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen og regeringen ændres.

Der bør på alle skoler foretages en risikovurdering ift. smitte, og hvordan arbejdsdagen tilrettelægges sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt både ift. at holde afstand, hyppig rengøring og god håndhygiejne.

Ligeledes bør der med efterårets kommende skole/hjem samtaler laves lokale retningslinjer for, hvordan de afvikles. Om de kan afholdes forsvarligt på skolerne med god afstand, eller om de skal foregå digitalt, skal drøftes på den enkelte skole.

(Opdateret 28-10-2020)


Corona: Aarhus Kommune åbner op for tilpasning af skoledagen

ÅLF har før skolestart gentagne gange gjort Aarhus Kommune opmærksom på, at de gældende retningslinjer, som de aarhusianske skoler skulle starte op under, ikke var egnede til at undgå smitterisiko. ÅLF opfordrede til, at skolerne som store institutioner med mange potentielle smittekilder skulle følge en prioritering og organisering, som den vi så inden sommerferien, der gjorde det muligt at mindske risikoen for smittespredning. Det var først efter foreningens fortsatte henvendelser og en massiv mediedækning, at vores henvendelser fik gennemslagskraft. Aarhus Kommune åbnede i onsdags op for flere fleksible muligheder og beføjelser til at tilpasse skoledagen til situationen med et stigende smittetal blandt børn og medarbejdere. Mulighederne for en anden organisering vurderes på hver enkel skole, men skal ske med henblik på at skærme elever og lærere for yderligere smitte og tage hensyn til den arbejdsbelastning, som corona-smittens opblussen medfører.

Læs mere her

(Opdateret 21-08-2020)


ÅLF er stærkt bekymret for mandagens skolestart

Et stigende antal smittede aarhusianere med coronavirus har fået myndighederne til at skærpe lokale restriktioner for at begrænse smittespredningen. De skærpede tiltag og anbefalinger om at udskyde fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne gælder ikke for skolerne, og det undrer formand i Århus Lærerforening.

Århus Lærerforening har de seneste uger modtaget mange henvendelser fra bekymrede lærere, der er usikre på, om deres arbejdsplads har tilstrækkeligt fokus på smitteforebyggelse. I et brev til byens borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand for Børn og Unge Thomas Medom opfordrer Jesper Skorstengaard til, at skolernes rolle i forbindelse forebyggelse og kontrol af smittespredning bliver tydelig, at hverken elever og medarbejderne er bange for at øge risikoen for smittespredning.

Læs mere her

(Opdateret 09-08-2020)


Covid-19 smitte på arbejdet skal anmeldes som en arbejdsskade

Smitte med COVID-19 vil efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade. For at kunne anerkende sygdom med covid-19 som en arbejdsskade, skal den sygdomsramte kunne sandsynliggøre, at vedkommende har været i kontakt med personer, der har været smittet med COVID-19 i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsskademyndighederne skal vurdere, om det kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været udsat for smitte med Covid-19 i forbindelse med sit arbejde. Som udgangspunkt har den sygdomsramte bevisbyrde for det, men det vil pga. Covid-19’s karakteristika - herunder inkubationstid og symptomudvikling. Ofte vil det ikke være muligt for den sygdomsramte at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet, og i stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være tilstrækkelig.

ÅLF kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag. Læs mere om vurdering af arbejdsskadesager og COVID-19 hos Beskæftigelsesministeriet her.

(Opdateret 01-06-2020)

Emner

Målgruppe