Generalforsamlinger GF 2019

Regnskab og budget

Regnskab og budget GF 2019
Kassererens kommentarer til årsregnskab 2018 og budget 2019.

Af Jesper Hejndorf

Årsregnskab 2018

Årets resultat for 2018 blev et overskud på 433.122 kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet, idet der blev budgetteret med et underskud på 472.514 kr.

Årsagssammenhænge

Grunden til den positive forskel på budget 2018 og det faktiske årsregnskab 2018 skyldes flere specifikke årsager. I det følgende anfører jeg de væsentligste forskelle.

Indtægter:
Vi havde en merindtægt på knap 134.000 kr. i forhold til de budgetterede indtægter. Dette skyldes hovedsageligt flere kontingentindtægter end forventet.

Omkosninger:
På omkostningssiden er der følgende væsentlige udsving:

  • Vedrørende ’Personale- og styrelsesomkostninger’ - der hovedsageligt dækker over løn og pension for de ansatte samt frikøb og honorarer for styrelsesmedlemmer og formandskab - er der et samlet mindre forbrug på knap 230.000 kr. Dette skyldes en besparelse på ’Kontor – løn’ på ca. 116.500 kr., som hænger sammen med lavere udgifter til potentielt overarbejde samt en mere beskeden procentvis lønudvikling end budgetteret på baggrund af OK18. Dertil var frikøbsudgiften til den nyvalgte styrelse ca. 111.000 kr. mindre end forventet.
  • Under ’Personale/styrelse/øvrige udgifter’ ligger et samlet mindre forbrug på næsten 153.000 kr. Besparelsen er fordelt jævnt over de fleste undergrupper, og jeg vil betegne det mindre forbrug som generel tilbageholdenhed.
  • I forbindelse med kontogruppen ’Medlemmer’ forbruger vi ca. 534.000 kr., hvilket er knap 153.000 kr. mindre end budgetteret. Her blev fx udgifter til det på generalforsamlingen i 2018 besluttede forløb for nyuddannede lærere, ’Fundament til dit lærerliv’, og omkostninger til fagpolitisk pulje mindre end forventet.

Solidaritetsfonden og Særlig Fond

Solidaritetsfonden har i 2018 støttet Ahl Fonden (Aarhuskolonien) med 10.000 kr., Dansk Folkehjælp (feriehjælp) med 5.000 kr., 8. marts Kvindepolitisk Forum med 1.000 kr. og LL-arrangement med 300 kr. - i alt 16.300 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje og renter i 2018 er på 457.220 kr., mens udgifter til vedligeholdelse, administrationsbidrag, fællesudgifter, revision, ejendomsskat, konflikt-lockout og afskrivninger beløber sig til 356.836 kr. Årets resultat for Særlig Fond er dermed et overskud på 100.384 kr., hvilket svarer til en forrentning på 0,98%

Budget 2019

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2019, som medfører et forventet underskud på 409.978 kr.

Jeg fremfører her de væsentligste årsagssammenhænge i runde tal set i forhold til årsregnskab 2018:

Indtægter:

  • Der budgetteres i 2019 med indtægter, der lidt mere end modsvarer niveauet af de faktiske indtægter i 2018, da det skønnes, at vi får en lille fremgang i kontingentindtægter. Således forventes indtægterne samlet at beløbe sig til 11.436.000 kr.

På omkostningssiden er der ud over almindelige løn- og prisfremskrivninger følgende væsentlige årsager til udgiftsforøgelse:

  • Vedrørende ’Personale- og styrelsesomkostninger’ er der en forventet forøgelse i omkostninger på knap 544.000 kr. Her er forklaringen hovedsageligt omkostninger til foreningens fastansattes løn og pension, der samlet forventes at bære en stigning ift. til 2018 på godt 419.000 kr. Dette skyldes afledte positive konsekvenser fra OK18.
  • Vedrørende ’Personale/styrelse/øvrige udg.’ var forbruget i 2018 på denne posteringsgruppe 153.000 kr. lavere end budgetteret. Her skønner vi af flere forskellige årsager, at foreningen med det planlagte uddannelses- og aktivitetsniveau får en omkostningsforøgelse på 91.000 kr.
  • Forøgede omkostninger angående ’TR/TRS - AMR’ forventes at beløbe sig til knap 177.000 kr. Dette skyldes fortrinsvis, at vi forventer en større aktivitet ifm. de tillidsvalgtes efter- og videreuddannelse.

Budgetforslaget bygger på et uændret medlemskontingent.