Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Troels Søgaard Pedersen - Næstformand og styrelse - Valgoplæg

En involverende fagforening
Vi skal i de kommende år have fokus på at udvikle en mere fællesskabende og involverende fagforening, hvor dialog og ideudveksling mellem styrelsen, de tillidsvalgte og medlemmerne er omdrejningspunktet.

Styrelsen skal helt ud på skolerne til fyraftensmøder eller politisk debat, så medlemmerne får mulighed for at deltage aktivt i foreningsarbejdet.

Desuden skal styrelsesmedlemmerne sættes mere i spil, være synlige og have et større ansvar for at understøtte og samarbejde med de tillidsvalgte i regionerne.

Aarhusaftalen og flere ressourcer til inklusion
Vi skal fortsat justere og udbygge Aarhusaftalen og vedholdende søge at skabe bedre arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere i kommunen.

Ønsker og krav til forbedringer er mange, men i sidste ende handler det om kroner og ører.

På skoleområdet oplever vi, hvordan budgetterne bliver skåret, så lærerens arbejdstid bliver sat under unødigt pres, ligesom muligheden for at leve op til større krav om inklusion ikke balancerer med højere klassekvotienter og færre ressourcer til to-lærertimer og de understøttende vejlederfunktioner på skolerne.

Det konstruktive samarbejde
I alle sammenhænge, hvor foreningen skal opnå resultater og finde gode løsninger på medlemmernes vegne, er det nødvendigt at etablere et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde, som vi har tradition for i Aarhus.

Det gælder både, når Aarhusaftalen skal forhandles, ved bilag-1 drøftelserne og i det daglige samarbejde mellem TR og skoleleder og de steder i øvrigt, hvor vi søger at påvirke og søge indflydelse hos forvaltning eller lokalpolitikere.

Århus Lærerforening skal opleves som en seriøs og pålidelig samarbejdspartner. Vi skal være kritiske og tage initiativ som fagpolitisk forening, men vi må ikke sætte os selv uden for indflydelse.

Varige og holdbare it-løsninger
Middelmådige it-løsninger, skiftende kommunikations- og læringsplatforme skaber frustration og manglende overblik, og det er en unødig tidsrøver for alle ansatte på Aarhusskolerne.

Vi skal insistere på, at arbejdsgiver stiller varige og holdbare it-løsninger til rådighed for lærernes professionelle arbejde, som i langt større grad end nu understøtter kerneopgaven og samarbejdet, både internt og eksternt.

Mærkesager:

  • En involverende fagforening
  • Flere ressourcer til skoleområdet
  • Det konstruktive samarbejde
  • Holdbare it-løsninger
  • Skoleudvikling med udgangspunkt i praksisnære og lokalt funderede behov