Generalforsamlinger GF 2020

Regnskab og budget

Regnskab og budget GF
Kassererens kommentarer til årsregnskab 2019 og budget 2020

af kasser Jesper Hejndorf

Årsregnskab 2019
Årets resultat for 2019 blev et overskud på 111.437 kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet, idet der blev budgetteret med et underskud på -409.978 kr.

Årsagssammenhænge
Grunden til den positive forskel på budget 2019 og det faktiske årsregnskab 2019 skyldes flere specifikke årsager. I det følgende anfører jeg betydningsfulde grunde i nedslag.

Indtægter:
Vi havde en merindtægt på knap 217.000 kr. i forhold til de budgetterede indtægter. Dette skyldes hovedsageligt flg. årsager:

 • Højere bidrag fra AKUT-fonden på godt 86.000 kr.
 • Samarbejdsaftale med Aarhus Kommune vedr. Fundament til dit lærerliv på 75.000 kr.
 • Højere kontingentindtægter end forventet på knap 47.000 kr.

Omkostninger:
På omkostningssiden er der følgende væsentlige udsving:

 • Under ’TR/TRS – AMR’ blev omkostningerne ca. 223.000 kr. mindre, og her var det ’Skarrildhus-kurser’, der bidrog med et forbrug på godt 197.000 kr. mindre end forventet.
 • Under ’Medlemmer’ var der færre omkostninger på ca. 128.000 kr., hvilket kan forklares gennem overgangen til TR-hævekort til fagpolitisk pulje, der gjorde, at administrationen fik en aktuel samlet forbrugsstatus for alle arbejdspladser pr. 31.12.2019 frem for som tidligere en status for hele skoleåret, og her stod der ved regnskabsårets afslutning stadig ca. 125.000 kr.
 • Vedrørende ’Kommunikation’ var der mindre omkostninger på knap 42.000 kr., hvor den største årsag hertil var en besparelse på honorarer til ekstern assistance ifm. udarbejdelsen af magasinet MANDAT.
 • Angående ’Personale- og styrelsesomkostninger’ - der hovedsageligt dækker over løn og pension for de ansatte samt frikøb og honorarer for styrelsesmedlemmer og formandskabet - var der et samlet forøget forbrug på ca. 192.000 kr. Dette skyldes stort set alene den årsag, at foreningen har forudbetalt hensættelse på 184.000 kr. angående indefrysning af feriepenge ifm. omstillingen til den nye ferielov.

Solidaritetsfonden og Særlig Fond
Solidaritetsfonden har i 2019 ydet støtte til følgende formål: Foredragsrække Kvindepolitisk forum med 2.000 kr., 8. marts støtte med 1.000 kr., B&U grundlovsdag i Aarhus 4/6-2019 med 2.000 kr., Aarhus Kolonien AHL-fonden med 10.000 kr., AHL bog-støtte med 5.000 kr. og Dansk Folkehjælps julehjælp med 5.000 kr. Samlet set beløb støtten sig til 25.000 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje og renter i 2019 er på 461.990 kr., mens udgifter til vedligeholdelse, administrationsbidrag, fællesudgifter, revision, ejendomsskat, nyanskaffelser og afskrivninger beløber sig til 304.383 kr. Årets resultat for Særlig Fond er dermed et overskud på 157.606 kr., hvilket svarer til en forrentning på 1,538%.

Budget 2020
Der fremlægges et samlet forslag til budget 2020, som medfører et forventet underskud på -899.384 kr.

Jeg fremfører her i runde tal de væsentligste årsagssammenhænge set i forhold til årsregnskab 2019:

Indtægter:

 • Der budgetteres i 2020 med indtægter, der er 185.000 kr. højere end de faktiske indtægter i 2019. Det skyldes hovedsageligt, at samarbejdsaftalen med Aarhus Kommune vedrørende Fundament til dit lærerliv i hele 2020 beløber sig 225.000 kr. mere end året før.
 • Derudover forventes en positiv udvikling af medlemstallet som følge af den justerede Århusaftale, hvilket vil medføre ekstra kontingentindtægter på ca. 10.000 kr. Således skønnes indtægterne samlet at beløbe sig til 11.825.000 kr.

På omkostningssiden er der ud over almindelige prisfremskrivninger følgende væsentlige årsager til udgiftsforøgelse:

 • Vedrørende ’Personale- og styrelsesomkostninger’ er der en forventet forøgelse i omkostninger på knap 489.000 kr. Her er forklaringen hovedsageligt, at foreningen forudbetaler den sidste portion af hensættelser angående indefrysning af feriepenge ifm. omstillingen til den nye ferielov. Dette beløber sig til 400.000 i 2020. Hertil kommer omkostninger til foreningens fastansattes løn samt styrelsens frikøb, der samlet forventes at bære en stigning sammenlignet med 2019 på ca. 236.000 kr. Dette skyldes hovedsaligt afledte lønreguleringer fra OK18.
 • Vedrørende udgifter til ’Medlemsaktiviteter’ budgetteres med et forbrug på 700.000 kr., der er knap 200.000 mere end året før. Forklaringen hertil er hovedsageligt omkostninger til Fundament til dit lærerliv, som er omtalt i afsnittet med indtægter under samarbejdsaftale med Aarhus Kommune.
 • Endeligt vil jeg nævne, at foreningen nu også rammes af negative renter af vores indestående i banken på 31.500 kr., hvilket - sammenholdt med fraværet af de hidtil erhvervede renteindtægter på ca. 23.000 kr. - giver en samlet negativ effekt på 54.500 kr. sammenlignet med 2019.

Budgetforslaget bygger på et uændret medlemskontingent.