Høringssvar vedr. alternative besparelser

Høringssvar vedr. alternative besparelser i Børn og Unge samt forslag om, at fritidstilbud til børn i 4. klasse ændres fra SFO til fritidsklub.

Århus Lærerforening ønsker i lighed med høringssvaret indsendt primo januar 2016 at gøre byrådet opmærksom på, at de besparelser, der skal findes, sker som en di­rekte konsekvens af omprioriteringsbidraget, hvorved der fjernes midler, som ud­huler den kommunale velfærd.

Af høringsbrevet fremgår det, at rådmanden lægger op til, at den oprettede ”selvbuf­fer” skal anvendes til at afbøde de ca. 17 millioner kr., som der mangler i Børn og Unge. Århus Lærerforening kan støtte den prioritering, da det er udtryk for sund fornuft og ligger i tråd med både idéen om tidlig indsats og den nye børne- og unge­politik, som et samlet byråd bakker op om.

Kommentar til de alternative spareforslag

Allerede i høringsfasen vedr. udmøntning af effektiviseringer 2016-2018 samt Fælles Mål 0-6 år tilkendegav Århus Lærerforening, at foreningen fandt tankegangen om investeringer i tidlige indsatser rigtig. Både de allerede besluttede besparelser på børn og ungeområdet modvirker intentionen om tidlig indsats, men i særlig grad stiller Århus Lærerforening sig uforstående over for, at det som bl.a. skulle sikre ef­fekten af investeringen i den tidlige indsats - nemlig den tværfaglige enhed, foreslås nedlagt. Århus Lærerforening finder det utroværdigt og i strid med de tanker, der lå bag tidlig indsats.

Århus Lærerforening anerkender, at det er et lille beløb, som kan findes ved forslaget om øget brugerbetaling på Sahl lejrskole. Foreningen opfordrer alligevel til, at dette forslag tages af bordet, da skolernes anvendelse af netop Sahl lejrskole bl.a. bygger på, at den adskiller sig fra de øvrige tilbud.

Århus Lærerforening støtter forslaget om at fjerne de lokale innovationsmidler, om end der bør være fokus på, at de tanker, som allerede er fremkommet i forbindelse med tidligere innovationsprojekter, følges til dørs.

Det er Århus Lærerforenings opfattelse, at forslaget om etablering af bygningstekni­ske fællesskaber kan medvirke til en mere effektiv bygningsdrift på længere sigt.

Flytning af 4. klasse fra SFO til FU

I flere sammenhænge har byrådet tilkendegivet, at skolerne i forbindelse med skole­reformen har skullet have ro til en rolig og stabil implementering. Det er Århus Læ­rerforenings opfattelse, at den organisering, som skolerne er i gang med at opbygge for at kunne indfri skolereformens mål, vil blive kraftigt udfordret ved, at man nu flytter SFO fra 4. klasse.

Et velfungerende samarbejde mellem skole- og fritidsdel er en af forudsætningerne for, at det helhedssyn vi har på børnene, kommer børnene til gavn. Både når det gælder arbejdet med velfungerende klassefællesskaber, elever med særlige behov og kammeratskabseffekten, er den indsats, der udføres i indskolingen afgørende for ele­vernes videre skoleliv.