Høringssvar vedr. Børn og Unges spareforslag til Århus Kommunes budget 2019

Spareplanerne for Børn og Unge kommer i kølvandet på, at Aarhus Kommune i en årrække reelt har sparet på kerneydelsen indenfor selvsamme område.

Antallet af lærere er faldet med godt 10 procent fra 2011 til 2017[1], mens der i samme periode er sket en stigning på 1,8 procent i antallet af elever, og antallet af undervisningstimer per lærer i gennemsnit er steget med 17,5 procent. Denne udvikling er sket på trods af, at det ikke er politisk besluttet, at serviceniveauet pr. elev skal falde.

Med yderligere besparelser på den aarhusianske folkeskole vil der være elever, som ikke får den uddannelse, som de har krav på. Forpligter byrådet sig til enhver tid at have sigte på læring – både at danne og uddanne børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan, så er besparelser den gale retning at gå.

Nærværende høringssvar fra Århus Lærerforening opfordrer indledningsvist til, at der helt undgås besparelser på børn og ungeområdet. Bliver besparelserne en realitet, er det afgørende, at det sker længst muligt væk fra de funktioner, som understøtter kerneopgaven. Nedenfor kommenteres enkelte dele af Børn og Unges sparekatalog.

Organisationsændringer
Århus Lærerforening kan tilslutte sig formuleringen, der lyder: ”Sammenhængen mellem dagtilbud, skoler og FU-tilbud og de strategiske og politiske beslutninger, som træffes i Børn og Unge er for svag. Det betyder, at de strategiske beslutninger og retningen for Børn og Unge ikke i tilstrækkelig høj grad er baseret på praksis i dagtilbud, skoler og FU-tilbud”. Med dette in mente anerkender og tilslutter Århus Lærerforening sig behovet for organisationsændringer ud fra både et organisatorisk som strategisk perspektiv.

For at imødekomme ovenstående finder Århus Lærerforening det vigtigt, at udgangspunktet for strukturen skal være det fagfaglige og ikke det tværfaglige 0-18 års perspektiv. Det er vigtigt, at de enkelte dagtilbud og skoler står stærkt i egen faglighed, da dette også vil styrke det tværfaglige samarbejde i 0-18 års perspektiv. Konkret foreslår Århus Lærerforening, at den anviste figur 1 s. 2[2] vendes om, så de kommende chefers linjeledelse sker ud fra et fagfagligt hensyn, og det tværfaglige 0-18 års hensyn varetages ud fra geografiske netværk. Århus Lærerforening støtter en reduktion af ledelseslaget, men påpeger samtidig vigtigheden af, at der gives mulighed for at styrke sammenhængskraften ud til institutionsniveau. Århus Lærerforening foreslår derfor, at der i stedet oprettes seks Børn og Unge-chefer, så dagtilbuds- og skoleområdet hver får to, en FU og en til specialtilbud. Ligeledes foreslås det, at den ene af de tre øvrige forvaltningschefer undlades, og der til de enkelte Børn og Unge chefer tilknyttes forvaltningsmæssige fagfaglige afdelinger. Dette vurderer Århus Lærerforening som tilstrækkeligt i understøttelsen af de bedste rammer for børn og unges læring, udvikling og trivsel.

I forslaget til ændringer i Børn og Unge peges der på, at der fordres en kulturændring, hvor der samarbejdes mellem dagtilbud, skole og FU-tilbud på den ene side og forvaltningens afdelinger på den anden side. Derfor er det vigtigt, at der ikke rekonstrueres en områdechef-tilgang, men i stedet tages udgangspunkt i, at det skal være den fagfaglige udvikling, som styrkes ved at ansvarliggøre to Børn og Unge chefer for udviklingen af et område.

Administrative fællesskaber og skolestruktur
Set i det perspektiv at de besparelser, der skal findes, findes længst væk fra børnene og de unge, støtter Århus Lærerforening forslaget om de administrative fællesskaber.

For at understøttelse og superviseringen kan lykkes af de decentrale institutioner i forhold til økonomi og administration, er det afgørende, at der sker en meget tydelig opgavebeskrivelse af de administrative fællesskaber, og der tilstræbes en ensartethed i forhold til administration, planlægning, budgetlægning og økonomiopfølgning. 

Direktørgruppens foreslåede og nu droppede forslag til ændringen af skolestrukturen anså Århus Lærerforening ikke for tilstrækkeligt gennemarbejdet, hvorfor vi også havde en række forbehold for det fremlagte. Særligt var der skærpet bevågenhed på de arbejdsmiljømæssige problematikker og de afledte konsekvenser en så omfattende skolestrukturændring ville have medført fx øget tilgang til friskoler og privatskoler.

Århus Lærerforening anerkender, at første udkast forsøgte at åbne op for diskussion om fordeling af byens tosprogede elever, og de deraf afledte pædagogiske og integrationsmæssige udfordringer. Århus Lærerforening opfordrer til, at den problematik gives den nødvendige opmærksomhed, og at der igangsættes en selvstændig undersøgelse af området, og hvor pædagogiske ikke blandes sammen med økonomiske spørgsmål. Det oprindeligt udsendte forslag indeholder en afskaffelse af heldagsskolekonceptet. Århus Lærerforening anbefaler, at heldagsskolekonceptet evalueres, før det eventuelt overvejes at afskaffe det.

Med ændringen af høringsmaterialet er der endnu engang opstået tvivl om, hvorvidt Stensagerskolen skal flytte til en ny lokation og om det betyder en lukning af Ellekærskolen eller Tovshøjskolen. Århus Lærerforening har gentagne gange gjort byrådet opmærksom på, at den usikkerhed, som den manglende afklaring giver, skader arbejdsmiljøet på alle tre arbejdspladser. Århus Lærerforening skal derfor tilskynde til, at der som konsekvens af en hurtig undersøgelse, træffes en endelig beslutning, der giver medarbejderne på de berørte arbejdspladser et tydeligt og entydigt svar på, hvordan fremtiden ser ud for deres arbejdsplads.

Ligeledes tilskynder Århus Lærerforening til, at der umiddelbart efter byrådets beslutning om en ny organisering af Børn og Unge udarbejdes en procesplan for ændringerne af organiseringen i forvaltningen, så at alle medarbejdere har en klar og tydelig forståelse for, hvornår og hvordan forandringerne på forvaltningen vil ske. Og ikke mindst, at der sker en tydelig og ensartet kommunikation til de medarbejdere, der bliver berørt af ændringerne.

Århus Lærerforening opfordrer til, at der sker en tydelig og ensartet kommunikation til alle medarbejdere, der bliver berørt af eventuelle organisatoriske og ansættelsesmæssige forandringer. 

Tidlig SFO-start og FU
Skolernes fysiske rammer er allerede presset med manglende plads til faglokaler og undervisning og pædagogiske aktiviteter i skolens undervisnings- og fritidsdel. Århus Lærerforening stiller sig tvivlende over for, om der er de nødvendige fysiske rammer til at understøtte den tidlige SFO-start. Ligeledes efterlyser Århus Lærerforening beregninger på, om der reelt er plads til den øgede belastning.

Center for Læring
Center for Læring kvalificerer indkøb til skolerne gennem vurdering og sortering af læremidler, hvilket sparer skolerne for et stort arbejde og samtidig sikrer indkøb af høj kvalitet og faglig relevans. I spareforslaget vedr. lukning af Center for Læring står der ”Det vurderes, at skolerne på VIA CFU vil kunne få den samme ydelse mht. de analoge læremidler, som i dag leveres af CFL.” Det er vigtigt, at byrådet gør sig klart, hvordan skolerne fremadrettet understøttes og lettes i at foretage fagligt velfunderede indkøb og serviceres i mængden af analoge materialer. Og ikke mindst har Århus Lærerforening en bekymring for, om Center for Undervisning (CFU) overhovedet kan løfte den analoge opgave med hensyn til volumen i materialer i lyset af det øgede fokus, der er på elevernes læsekompetencer via analoge læremidler.

Prioriter folkeskolen
Der er politiske udmeldinger om, at der ikke er opbakning til den del af Børn og Unges spareforslag, som vedrører skolestruktur. Det løser desværre ikke udfordringen med, at skolernes økonomi allerede inden de udmeldte besparelser var under voldsomt pres. Fx kan halvdelen af skolerne ikke få deres budgetter til at hænge sammen med den almindelige budgettildeling, men skal tildeles garantiressourcer. Elevgrundlaget til at drive skolerne er utilstrækkeligt, og det er nødvendigt, at byrådet forholder sig til.

Hertil kommer, som det fremgår af Børn og Unges bilag ”Effektivisering jf. Økonomisk Politik samt udmøntning af besparelser fra budgetforlig 2018”, at der forventes en besparelse på 153 millioner i 2022, der på nuværende tidspunkt foreslås fundet ved en forholdsmæssig reduktion af budgetterne i Børn og Unge, svarende til knap 140 lærerstillinger.

Århus Lærerforening finder det formålstjenligt, at der i forslaget om rammebesparelser på skoleområdet, foretages en analyse af skoleøkonomien med henblik på at pege på, hvilke muligheder der skal findes, for at der bliver en bæredygtig økonomi på skoleområdet. Århus Lærerforening finder det stærkt bekymrende, at der med forvaltningens egen beskrivelse af skolernes nuværende økonomiske situation, lægges op til en rammebesparelse. Politikerne skal forholde sig til, at skolerne allerede nu sparer på skolens undervisning og fysiske rammer blandt andet på grund af et øget forbrug på specialområdet.

Forslaget til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge har gennemgået en meget uhensigtsmæssig proces med ringe inddragelse af medarbejdere og alt for kort høringsfrist. Derudover opleves der stor forskellighed i processen vedr. udarbejdelsen af besparelseskatalogerne.

Det er vigtigt, at byrådspolitikerne finder tilbage til kernen af folkeskolen, hvor eleverne sammen med nærværende og professionelle lærere og pædagoger opnår bedre resultater fagligt, socialt til gavn for os alle sammen. Og det gøres desværre ikke ved, at der spares yderligere på en allerede trængt folkeskole i Aarhus.[1] Opgørelsesmetoden ændret fra 2013

[2] Jf. Nyt Bilag – Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge