Høringssvar vedr. forslag til ændringer af skolernes ferieplan

Der er fremsendt to forslag fra Liberal Alliance til Aarhus Byråd om ændring af sko­lernes ferieplan.

Det ene forslag vedrører, at skolebestyrelserne får større indflydelse på sommerfe­riens placering og længde. Det andet forslag vedrører, at skolebestyrel­serne kan bestemme, hvorvidt 1. maj skal være en fridag på folkeskolerne i Aarhus.
På baggrund af de 2 forslag fremsender Århus Læreforening følgende høringssvar.

Vedr. forslag 1: Forslag om fleksibel ferieplan for skolerne

Århus Lærerforening ser en række problemer i forslaget om fleksibel ferieplan for skolerne og må derfor tage afstand fra dette forslag.

Århus Lærerforening fremhæver blandt andet, at

  • en uensartet planlægning af ferie og dermed differentierede ferieplaner på kommu­nens skoler vil give familier med børn på flere forskellige skoler vanskeligheder i ko­ordineringen af ferie – en koordinering som i forvejen giver store udfordringer for ikke mindst de mange skilsmissefamilier. Gruppen af familier med børn i special­klas­ser vil også blive berørt af dette, da specialklassebørn ofte går på en an­den skole end distriktsskolen. Som konsekvens vil det medføre en øgning i antallet af dage, hvor forældre tager deres børn ud af undervisningen, for som familie at kunne holde ferie.
  • Aarhus Kommune har udviklet et godt og mangefacetteret ferietilbud til børn og unge. Et tilbud der primært afvikles i den første og sidste uge af børnenes skoleferie. Med en differentieret og forkortet ferieperiode vil disse gode tilbud med stor sand­synlig­hed blive nedprioriteret i familiernes ferieplanlægning.
  • erhvervslivet har tilpasset sig de kollektive ferieperioder og kører lavdrift i skolefe­rien. En fragmenteret og forkortet ferieperiode vil kunne give større udfor­dringer i virksomhedernes og dermed forældrenes ferieplanlægning.
  • bemandingen på daginstitutionsområdet er tilpasset ferieperioderne, så muligheden for at planlægge med ”lukkeperioder” og lavere normeringer vil komme under pres, hvis folkeskolens ferie bliver differentieret og forkortet.
  • placering af ferie og antallet af skoledage er områder, der vedrører lærernes arbejds­for­hold. De interessekonflikter, der eventuelt vil opstå i samarbejdet i skolebestyrel­sen, kan efterfølgende give udfordringer, der i stedet skulle have haft fælles fokus på, hvordan der laves den bedst mulige skole for børnene.
  • med folkeskolereformen og den nye arbejdstidsaftale er lærernes forberedelsestid redu­ceret kraftigt og dermed kommet under stort pres. En forlængelse af skoleåret vil alt andet lige forøge presset på forberedelsestiden med negative konsekvenser for undervisningens kvalitet.

Vedr. forslag 2: Forslag om skolefridagen 1. maj.

Århus Lærerforening ser en række problemer i forslaget om fleksibel skolefridag 1. maj og må derfor tage afstand fra dette forslag.

Se begrundelser herfor under forslag 1.

Endvidere forholder vi os til, at 1. maj er en begivenhed, der hylder fællesskabet. Det er en markering af national og international solidaritet. Ved at bevare 1. maj som en fælles skole­fridag sikres, at fag­lige organisationer kan indkalde medlemmerne på tværs af arbejdsplad­ser i hele byen.

Ferieplaner bør fortsat være centralt fastlagt i Aarhus Kommune.

Problematikkerne med at decentralisere kompetencen på dette område er så enorme, at det ikke giver mening at udlægge den beslutningskompetence til skolebestyrel­serne, ligesom at det bør være klart, at det er Aarhus Kommune, der som den ansvarlige arbejdsgiver, beslut­ter den kollektive ferieplan.

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard