Høringssvar vedr. forslag til prioritering af RULL-midlerne

Århus Lærerforening hilser det velkomment, at indstillingen giver klar retning for priorite­ring af RULL-midlerne.

Århus Lærerforening anbefaler, at der iværksættes evalueringsproces og opfølgning på ud­bygninger efter RULL-principper.

Det er vigtigt, at skolerne i Aarhus udbygges med størst mulig fremtidssik­ring, der tilgode­ser en bred vifte af pædagogiske aktiviteter. Fleksibilitet og mulig­hed for tilpasninger skal være i fokus ved moderniseringer og nyetableringer.

Århus Lærerforening finder det meget positivt, at behovet for nye faglokaler er op­gjort ud fra ministeriets vejledning om, at belægningen af faglokaler helst ikke må overstige 75 %. Dette vil i højere grad bidrage til en skemalægning, der styres af pæ­dagogik, frem for loka­lelogistik.

Ad - Indstillingens punkt 6

Århus Lærerforening påpeger vigtigheden af, at der afsættes midler til den lokale projektle­delse. Følgende bør sikres:

-          Arbejdsmiljørepræsentanterne skal have den nødvendige tid til opgavens fulde om­fang

-          at de fagprofessionelles viden skal vægtes og inddrages som førsteprioritet

Udover de i indstillingen forslåede moderniseringer og etableringer skal det fra År­hus Læ­rerforenings side påpeges, at skolerne i Aarhus grundet deres pressede øko­nomi har store udfordringer i forhold til den løbende vedligeholdelse af de fysiske rammer. Af høringsma­terialet fremgår det, at behovet for modernisering og udbyg­ning lige nu er 754,5 millioner kroner. Efter afslutning af disponeringen af RULL-midlerne er der således et dokumenteret behov for udvikling af skolernes fysiske rammer i størrelsesorden 500 millioner kr.

Dette sammenholdt med det stigende børnetal kræver, at byrådet prioriterer flere midler og fastholder et fokus på vigtigheden af attraktive fysiske rammer for byens børn og unge samt attraktive arbejdspladser.

Se Indstilling her.

Se projektoversigt her.

Hent oversigter over udgifter og finansiering af indsatserne her.