Høringssvar vedr. Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Århus Lærerforening tager indstillingen til efterretning med nedenstående kommentarer

Som forening er vi positive over for det inddragende arbejde, der er lavet i afklaringsfasen, og ønsker at understrege, at samme inddragende og involverende tilgang skal gøre sig gældende i det fremadrettede arbejde med initiativfasen.

Vi anbefaler særlig vægt på inddragelse af medarbejderne samt en understøttelse af medarbejdernes kendskab til de initiativer, der arbejdes med. Det gælder inden for de enkelte fagområder men også på tværs af faggrupper, områder og magistratsafdelinger. Anvendelsen af medarbejdernes erfaringer og professionelle viden er efter Århus Lærerforenings mening afgørende for arbejdet i initiativfasen og de efterfølgende handlinger.

Da vi er positive i forhold til den skitserede inddragende proces, støtter vi op om de fem temaer, der skal danne grundlag for arbejdet med at finde initiativer.

I forhold til kortlægningen af de nuværende indsatser og rammer ønsker Århus Lærerforening at understrege, at der i arbejdet med initiativer i efteråret 2017 skal være et fokus på effekten af de eksisterende indsatser ud fra de opgaver, der løses. Samme fokus på effekt skal gøre sig gældende for de kommende og eventuelt nye initiativer, der sendes i høring i maj 2018. Antallet og omfanget af initiativer skal holdes op mod effekten og de kommunale opgaver, der skal løses.

Det er afgørende, at initiativerne og tilbuddene er koordinerede, og at de har sammenhæng, så de derved understøtter et helhedssyn. Det er ligeledes afgørende, at initiativerne tænkes sammen med intentionen bag helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Herunder at de institutioner, der er en del af helhedsplanen og de unges nærmiljø, sikres de rammer, der gør, at de får mulighed for at lykkes med at skabe succes i forhold til de børn og unge, der bor i området.

Vi opfordrer til politisk tålmodighed og respekt for, at arbejdet med initiativerne får et ordentligt afsæt. I en proces som den, der her foreslås, bør en meget væsentlig del af opgaven med initiativerne være, at der sættes fokus på forankringen af initiativer, herunder medarbejdernes mulighed for at løfte initiativerne.

Af indstillingen fremgår det, at initiativer fra London har været en væsentlig inspiration. Århus Lærerforening vil opfordre til, at der i det videre arbejde med initiativerne søges et bredere vidensgrundlag, herunder mere specifik viden ift. hvilken betydning den lokale skole, lærernes kompetencer og organiseringen af arbejdet på skolerne har.