Høringssvar vedr. medborgerskab i Aarhus

Århus Lærerforening bakker op om forslaget til medborgerskabspolitikken og finder det positivt, at man med medborgerskabspolitikken ønsker at understøtte inddra­gelse i lokalsamfundet.

Skolen er som kulturinstitution en del af vores velfærdssamfund, hvori borgerne fx for­ældre kan og bør tage et medansvar.

Det er væsentligt at understrege, at et område som medborgerinddragelse handler om værdier og ordentlighed. Hvordan politikken udmøntes, er et ledelsesansvar, så gældende love og regler overholdes.

At åbne skolen op skal ske under hensyntagen til medarbejdere og elever. De fagpro­fessionelle skal vurdere, hvornår frivillige kan indgå i kerneopgaven. Medborger­skab skal ske i gensidig respekt for forskellen mellem det at være i et ansættelsesfor­hold og det at være frivillig.

Århus Lærerforening opfordrer i øvrigt til at være opmærksom på, at

  • det er vigtigt med klar rammesætning for, hvordan frivillighed integreres på ar­bejdspladser, og hvordan man som frivillig indgår i opgaveløsningen - her­under de frivilliges muligheder og begrænsninger på indflydelse fx på opga­ver og decentral økonomi.
  • frivillighed skal støtte de fagprofessionelle i kerneopgaven. Det skal være tyde­ligt, hvilke opgaver der kan løses af frivillige.

Århus Lærerforening værdsætter, at det i politikken er understreget, at frivillighed skal supplere kommunens kerneydelse ikke erstatte den. Vi opfordrer til, at udmønt­nin­gen af politikken følges tæt af det politiske niveau.

Læs om Medborgerskab i Aarhus her