Høringssvar vedr. nedlæggelse af Center 10

Det er Århus Lærerforenings klare holdning, at 10. klasse i Aarhus skal være et attraktivt og eftertragtet kommunalt skoletilbud!

Et godt 10. klasse-tilbud er helhedsorienteret og et mangfoldigt tilbud, kendetegnet ved et veldefineret ungemiljø, der med fokus på tidlig indsats fremmer, motiverer og modner de unge i forhold til fremtidig uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Bydækkende løsning

Det er vigtigt for foreningen, at der eksisterer en bydækkende løsning for hele 10. klasse-strukturen i Aarhus Kommune. Byens unge skal have lige og let adgang til undervisningen.

Det er derfor positivt ved nedlæggelse af Center 10, at der er opmærksomhed på den skæve geografiske fordeling af 10. klasses-tilbuddet.

Medarbejdernes kompetencer

Foreningen vurderer, at Center 10 i dag leverer en opgaveløsning af høj kvalitet med særlig fokus på udsatte elevgrupper. Center 10 har succes med at ’hente elever ud’ af den fastlå­ste situation, de befinder sig i, og at skabe mål og mening sammen med dem.

Det er derfor positivt, at der er fokus på at sikre, at de kompetencer og erfaringer, der er opbygget på Center 10, videreføres i de fremtidige tilbud.

Foreningen finder det derfor helt afgørende, at den høje specialviden, som medarbejderne på centreret leverer, sikres i et fortsat pædagogisk arbejde med de unge i Aarhus.

Foreningen understreger i den forbindelse, at der skal tages særlige hensyn ved omplacering af personale fra Center 10. Foreningen forventer at blive inddraget i den forbindelse.

Fald i søgningen

I indstillingen fremgår det, at der har været et fald i søgnin­gen til 10. klasse.

Foreningen ønsker at stille spørgsmålstegn ved prognosen, og henlede opmærksomheden på følgende årsager til udviklingen. •Som konsekvens af gymnasiereformen og det kommende karakterkrav må det formo­des, at der har været en øget søgning til de gymnasiale uddannelser. •Gymnasiereformens karakterkrav kan fremadrettet medføre, at der kommer øget søg­ning til 10. klasse for at opnå et karakterløft til et niveau, der honorerer kravet. •De faktiske konsekvenser i forhold til det erhvervsrettede tiltag med EUD 10, som fra kommende år gennemføres på Erhvervsuddannelserne, er endnu ukendte.

Der bør derfor rettes en opmærksomhed på, hvordan frafald fra gymnasiale og erhvervsud­dannelser vil blive i løbet af året - med deraf følgende behov for et attraktivt og eftertragtet kommunalt skoletilbud.

RULL

Foreningen anerkender, at det foreslås, at ’ca. 20 millioner kr. afsættes som rammebeløb til faglokaler samt pædagogisk og teknisk modernisering indenfor RULL programmet’.

Der er fortsat et stort behov for udbygning og modernisering af skolerne i Aarhus Kom­mune. Efter afslutning af disponeringen af de eksisterende RULL-midler er der et doku­menteret behov for udvikling af skolernes fysiske rammer i størrelsesorden 500 millioner kr. (jf. indstilling vedr. Forslag til prioritering af RULL-midlerne – maj 2016)

Personaletilpasning

Århus Lærerforening foreslår i øvrigt, at følgende afsnit (indstillingen s. 3 nederst) udgår, da det ikke længere er aktuelt: ’Allerede i 2016 vil nogle af medarbejderne på Center 10 indgå i denne proces på grund af den faldende søgning til 10. klasse i Aarhus Kommune.’,