Høringssvar vedr. ny børne- og ungepolitik i Aarhus Kommune

Århus Lærerforening bakker op om forslaget til en ny børne- og ungepolitik i Aarhus Kom­mune.

Foreningen finder det meget positivt, at kommunen har en god, fornuftig og ambitiøs politik på børne- og ungeområdet, men vil påpege, at en reel udmøntning af politikken er en stor udfordring i en tid præget af effektiviseringer og besparelser.

Børne- og ungepolitikkens fokus er dels på det overordnede kommunale niveau og dels på det enkelte barn. Århus Lærerforening efterlyser en sammenhæng mellem det overordnede niveau og individet. Der mangler fokus på de fællesskaber, hvori politikken skal udmøntes med intentioner om medborgerskab, fællesskab, inddragelse, læring og trivsel. Det handler fx om idrætsforeninger og klassefællesskaber i skolen. Århus Lærerforening savner en grundlæg­gende opmærksomhed på folkeskolens rolle som kulturbærende institution og som den væsentligste forudsætning for sammenhængskraft mellem børnenes liv og samfun­det.

Børne- og ungepolitikken skal udføres af fagprofessionelle i samarbejde på tværs af faggrup­per og ikke mindst i samarbejde med forældrene. I den forbindelse ser Århus Lærerforening positivt på det øgede fokus på tidlig indsats. Det er en forudsætning, at der er ressourcer og muligheder for en organisering, der sikrer, at de fagprofessionelle reelt kan løse opgaven. Det bør understreges, at der er tale om en tidlig indsats både i forhold til alder og de givne problemers opståen.

Byrådet må sikre, at de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne er til stede. Aarhus Kommune skal både fastholde, tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere.

Århus Lærerforening stiller sig gerne til rådighed for samarbejde om udmøntning af den nye børne- og ungepolitik, så det sikres, at de fagprofessionelle understøttes og gives mulighed for at lykkes med opgaven.