Høringssvar vedr. Sociale Forhold og Beskæftigelses spareforslag til Aarhus Kommunes budget 2019

Århus Lærerforening tager spareforslagene til efterretning, men har følgende kommentarer:
  • Det har ved læsning af spareforslagene været vanskeligt at vurdere de faktiske konsekvenser for de enkelte områder og arbejdspladser. I det tilfælde, at forslagene skal omsættes til virkelighed, er det derfor meget vigtigt, at der i denne proces er et særligt fokus på inddragelse af medarbejderne. Århus Lærerforening ser med alvor på, at ovenstående opmærksomhed vedrørende de afledte konsekvenser, sammenholdt med den relative korte høringsfrist, har udfordret muligheden for reel medindflydelse.
    Vi skal derfor understrege, at der i den fremadrettede proces sikres inddragelse og indflydelse for medarbejderne blandt andet gennem MED-systemet.
  • Århus Lærerforening ønsker at rette en opmærksomhed på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, der afledes af en sparerunde. Vi understreger, at det er ledelsens ansvar at prioritere i opgaverne, når der bliver færre medarbejdere. Ligeledes skal der fra ledelsens side være en øget bevågenhed på, at opgaverne fremadrettet tilpasses de tildelte ressourcer.