Høringssvar vedr. spareforslag 10 i MSB

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, Lyngå.

Overordnet finder Århus Lærerforening det betænkeligt, at der igen skal foretages en reduktion af de kommunale midler, der anvendes til at få vores fælles velfærd til at fungere. Århus Lærerforening ser derfor gerne, at byrådet i et fremadrettet perspek­tiv stiller sig i spidsen for en politisk diskurs, hvor der i stedet for gentagne nedskæ­ringer, tales om at investere og udvikle den kommunale service til gavn for byens borgere.

Århus Lærerforening har følgende bemærkninger til spareforslaget vedr. STU Lyngå:

De reduktioner, der er beskrevet i forslaget, vil få konsekvenser for STU Lyngås serviceniveau i forhold til kerneopgaven. Med en reduktion af medarbejdere på mere end 25 procent er der alvorlig risiko for, at det pædagogiske personale ikke kan yde den eksisterende og vigtige kvalitet i undervisningen.

De svageste grupper af elever, der kræver en særlig individuel specialpædagogisk tilgang, vil med stor sandsynlighed blive udfordret med hensyn til fremtidige be­skæftigelsesmuligheder. Det er ikke i overensstemmelse med kommunens målsæt­ninger i forhold til tidlig indsats.

Århus Lærerforening er stærkt bekymret for konsekvenserne af en reduktion i res­sourcetildelingen til STU Lyngå. Det er Århus Lærerforenings opfattelse, at besparel­sen vil medføre vidtrækkende konsekvenser for medarbejderes trivsel og arbejds­pladsens samlede sociale kapital.

Hvis forslaget vedtages, er det Århus Lærerforenings holdning, at personalet på STU Lyngå skal inddrages i en retfærdig og gennemskuelig proces.