Høringssvar vedr. spareforslagene 1, 7, 8, 10, 13 og 24 i MBU

Overordnet finder Århus Lærerforening det betænkeligt, at der igen skal foretages en reduktion af de kommunale midler, der anvendes til at få vores fælles velfærd til at fungere.

Århus Lærerforening ser derfor gerne, at byrådet i et fremadrettet perspek­tiv stiller sig i spidsen for en politisk diskurs, hvor der i stedet for gentagne nedskæ­ringer, tales om at investere og udvikle den kommunale service til gavn for byens borgere.

Århus Lærerforening ser med tilfredshed på, at der er arbejdet på at reducere i ram­mebesparelser, så der i stedet peges på konkrete områder, og at byrådet påtager sig an­svaret for serviceforringelser og risikoen for, at kvaliteten i tilbuddene til børn og unge forringes.

Flere af besparelsesforslagene indebærer en række overgangsproblematikker, som det er vigtigt at have fokus på. Alle besparelser har konsekvenser!

Århus Lærerforening bemærker, at der ’i et vist omfang’ er taget hensyn til, at skole­området allerede har effektiviseret for 144 millioner kroner i forbindelse med imple­mentering af folkeskolereformen. Skolernes opgaveløsning vil blive udfordret, når støttestrukturerne reduceres.

(1) Tidlig SFO-start

Hvor er den pædagogiske gevinst, ved at få børnene ind i skolen tidligere, og hvor­dan tænkes det at skulle organiseres? Aarhus Kommune må søge erfaringer hos kommuner, der i forvejen benytter modellen.

Hvad angår de fysiske rammer, så er en af forudsætningerne for en vellykket start 16. maj 2017, at den tidligere indrykning ikke medfører lokalemæssige gener for hverken skolens øvrige elever eller de nye SFO-børn. Midlertidige løsninger vil kunne få kon­sekvenser for pædagogik, undervisnings- og arbejdsmiljøet. Århus Lærerforening vil gerne se dokumentation for, at de afsatte midler til anlæg dækker det behov, som for­slaget indbefatter. Det er helt afgørende, at der tænkes i, at de børn, der starter i SFO 16. maj, får et tilbud, hvor der kan udføres aktiviteter og arbejdes pædagogisk, uden at dette generer eller presser skolens daglige arbejde. På den baggrund vil År­hus Læ­rerforening opfordre til, at det pædagogiske personale og arbejdsmiljørepræ­sentan­terne får en afgørende stemme, når det decentralt skal besluttes, hvordan ind­retning og eventuelle anlægsinvesteringer skal udmøntes.

Hvordan vil ’tidligere indrykning’ få betydning for samarbejdet mellem pædagoger og lærere i lyset af folkeskolereformen? Når pædagoger skal løse opgaverne med de nye elever, så kan de ikke varetage understøttende undervisning og andre opgaver afledt af reformen. Der skal være en opmærksomhed på konsekvenserne af dette.

(7) Nedlæggelse af Center 10

Center 10 leverer en opgaveløsning af høj kvalitet med særligt fokus på udsatte elev­grupper. Center 10 har succes med at ’hente eleverne ud’ af den fastlåste situation, de befinder sig i, og at skabe mål og mening sammen med dem. Der er stor risiko for, at disse kvaliteter forsvinder med en eventuel lukning af Center 10, hvorfor dette må have særlig bevågenhed, når der skal tales 10. klasse fremadrettet i Aarhus Kom­mune.

Hvis forslaget vedtages, er det vigtigt, at der laves en samlet løsning for hele struktu­ren i Aarhus Kommunes 10. klasses tilbud, og at dette tilbud i højere grad ses som by dækkende.

Det er Århus Lærerforenings opfattelse, at Center 10 på nuværende tidspunkt løser en væsentlig opgave i forhold til de børn og unge, der kommer som flygtninge, og som skal modtage et skoletilbud. Fremadrettet vil Aarhus Kommunes behov for op­rettelse af flere klasser med meget stor sandsynlighed stige. Heriblandt vil der også være en del unge, som skal visiteres til modtageklasser på D-niveauet. Yderligere vil antallet af modtage-elever i Aarhus Kommune sandsynligvis stige hen over de næste år, efterhånden som flere af disse flygtninge bliver familiesammenført.

Hvis forslaget om nedlæggelse af Center 10 vedtages, skal der i forbindelse med ud­viklingspolitikken være et særligt fokus på de medarbejdere, der bliver berørt og den specialviden, de besidder. Århus Lærerforening forventer at blive inddraget i den forbindelse.

(8) Reduktion i og omlægning af centralt finansierede ressourcer til sprogstøtte til elever med tosproglig baggrund

Aarhus Kommune har i 13 år haft en model med sprogstøtte af lærere med tosprog­lig baggrund via centralt finansierede ressourcer.

Det er forskningsmæssigt dokumenteret at støtte på modersmålet, understøtter ele­vernes læring. Der er kvalitet i at understøtte skoleforløbet efter modtageklasserne, og eleverne får et bedre skoleforløb, på grund af det arbejde der laves af moders­målslærerne ved at introducere børnenes forældre til normer og værdier i det danske skolesystem. De 27 medarbejdere, der arbejder på skolerne i Aarhus Kommune, har oparbejdet stor specialviden, som ikke må gå tabt.

Hvis forslaget vedtages, er det vigtigt, at medarbejderne fortsat sikres ansættelse, så kvaliteten og ressourcen, som de repræsenterer, fortsat kan komme de aarhusianske børn til gavn. Århus Lærerforening forventer at blive inddraget i denne forbindelse.

(10) Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin

En ekstra elev i en specialklasse vil altid udfordre den faglige indlæring samt under­visnings- og arbejdsmiljøet. Når der i forslaget står, at ”eleverne (har) fået indarbejdet rutiner og bevidsthed om eget læringspotentiale, som gør, at eleverne i højere grad er modta­gelige for gruppeundervisning og selvstændig fordybelse i undervisningsmaterialet”, så ly­der det jo alt sammen godt. Men det er desværre langt fra den virkelighed, de fleste elever og lærere oplever i specialklasserne.

Behovet for undervisningsdifferentiering spænder ofte over 6 klassetrin i en 8. klas­ses specialklasse. En elev mere betyder alt andet lige, at opgaven forøges med 15 pro­cent. Det kan nogle få timers ekstra støtte ikke opveje.

Specialklasseelever har generelt skrøbelige relationer. Netværk og tryghed er for disse elever særdeles vigtig for deres udbytte af undervisningen. Vil udmøntning af forslaget gælde for etablering af nye specialklasser eller medfører nedlæggelse af klasser og flytning af elever? Eller vil de klasser, der i august 2016 har 7 elever, få færre ressourcer?

(13) Effektivisering af IT-support og IT-infrastruktur

Hvis driftssikkerheden af skolernes IT ikke fungerer, vil det få alvorlige pædagogiske konsekvenser. Driftssikkerheden er afgørende for inddragelse af IT i undervisningen! Hvis en ny supportmodel kan sikre, at elever og lærere møder IT, der fungerer, så har modellen Århus Lærerforenings opbakning. Det er vigtigt at have for øje, at ele­vernes tilgang til IT kan udfordre supporten.

(24) Reduktion i budgettet til Pædagogisk Afdeling

Reduktionerne der er beskrevet i forslaget, vil få konsekvenser for serviceniveauet i forhold til skolerne. Fællesskaber for Alle har givet et kompetenceløft, men der vil fortsat være et stort behov for støttestrukturer såvel centralt som decentralt i forhold til inklusionsopgaven.

Århus Lærerforening har fokus på resultaterne af de øgede tidlige indsatser på 0-6 årsområdet og forventer, at resultaterne vil lette opgaven på skoleområdet. Indtil det sker, er opgaven stadig kompleks uanset de færre ressourcer. Og uanset reduktio­ner, så skal medarbejderne i Pædagogisk Afdeling sikres et godt arbejdsmiljø.