Høringssvar vedr. styrkelse af handicapområdet for børn

ÅLF støtter generelt indstillingen og specielt ’Sverigesmodellen’. ÅLF finder det dog vigtigt, at der sættes fokus på få voksenskift i skolen, tydelighed omkring forbrug af ressourcer til ekstra opgaver samt opkvalificering af UU-vejlederne.

I det fremadrettede arbejde finder ÅLF det afgørende, at der sker en større koordine­ring i det sagsbehandlende arbejde. Det vil opkvalificere arbejdet, og samtidig skabe en tryghed for forældre til børn med handicap.

Vores medlemmer oplever i dag, at der foregår netværksmøder, hvor forældre ikke ved, hvem der er deres sagsbehand­ler. Det tager tid for sårbare familier at opbygge en tillidsfuld relation, hvorfor det er vigtigt med kontinuitet og stabilitet i sagsbehandlingen.

ÅLF påpeger, at det er vigtigt, at forældrene får tilstrækkelig indsigt i de forskellige skoletilbud for børn med handicap. Der opstår desværre i dag misforståelser, da det ikke fremgår tydeligt, om der eksempelvis er en venteliste til den pågældende skole. Der skal skabes tydelig- og gennemsigtighed, så indsatsten kan igangsættes hurtigst mu­ligt.

Konkrete nedslag i indstillingen 

Bilag 1 afsnit 2.13 - Indberetningspligt ift. magtanvendelse

ÅLF ser meget positivt på forslaget om central indberetningspligt, da det blandt an­det kan være med til at afdække mønstre omkring barnet, og derfor være med til at vurdere, om det aktuelle tilbud er det rette.

Bilag 1 afsnit 3.2 - Specialklasser

ÅLF finder det vigtigt, at fokus rettes på stabile voksne. Et velfungerende special­skoletilbud er betinget af få voksne om den enkelte børnegruppe. Der er tale om me­get sårbare børn, og de kan tidligere have oplevet svigt i forhold til relationer.

Bilag 1 afsnit 3.3 - Mere kontakt mellem skole og rådgiver

ÅLF er bekymret for ressourcetildelingen til den øgede opgavevaretagelse på områ­det. Øget kontakt og koordinerende opgaver uden yderligere ressourcetildeling kan få uønskede effekter for kerneopgaven.

Bilag 1 afsnit 4.5 - UU-vejledning

Det er nødvendigt, at der udarbejdes en plan, der sikrer kompetenceudvikling til de UU-vejledere, som skal beskæftige sig med området. UU-vejlederne skal sikres den bredest mulige specialviden, der giver mulighed for den bedste og mest kvalificerede vejledning til børn med særlige behov.