Høringssvar vedr. udmøntning af effektiviseringer 2016-2018 samt Fælles Mål 0-6 år

Århus Lærerforening bakker fuldt ud op omkring at investere i forebyggende indsatser. Men foreningen er bekymret for konsekvenserne af yderligere nedsættelse af ressourcer på det igangværende inklusionsarbejde på skolerne.

Århus Lærerforening mener, at der i forbindelse med finansieringen af effektiviseringen er et stærkt bekymrende dilemma: Skoleområdet bidrager væsentligt mere uden garanti for, at det ’mindre indgribende støttebehov’ bliver en realitet.

Det er dokumenteret og anerkendt, at folkeskolereformen er underfinansieret.

Ved at fjerne yderligere midler fra folkeskoleområdet øges udfordringerne for de svageste elever!

De timer, en folkeskole har til rådighed i dag til understøttelse af arbejdet med tidlig/rettidig indsats overfor de svageste elever, er reduceret på alle skoler i skoleåret 2014/2015.

2-lærertimer, AKT-timer, specialundervisning og andre understøttende indsatser overfor de svageste elever er nedprioriteret på grund af det kraftigt øgede lovbestemte undervisnings­timetal i folkeskolereformen og skolernes pressede økonomi.

Endvidere bidrager den til stadighed øgede inklusionsopgave til udfordringerne for skolerne og de svageste elever. En tidlig eller rettidig indsats på skolerne er under pres og udfordres altså allerede før de skitserede besparelser!

Erfaringerne fra folkeskolereformens år 1 viser store belastninger i arbejdsmiljøet, som sko­lernes APV’er også dokumenterer. Der er allerede med den nuværende ressource store ud­fordringer for skolernes personale.

Desuden er politikerne nødt til på forhånd at komme med bud på følgende problemstillin­ger:

  • Hvordan forestiller man sig, at indsatserne kan begynde at slå igennem allerede i 2018?
  • Hvor skal ressourcerne findes på skolerne, hvis det varer en længere årrække, inden der kommer en effekt af de tiltag, der sættes i gang?
  • Vil den tidlige indsats give de langsigtede besparelser, der beskrives?
  • Og hvilken økonomisk støtte kan skolerne forvente fra byrådet, hvis det ’mindre indgri­bende støttebehov’ på skolerne ikke bliver en realitet?

Øvrige kommentarer

Århus Lærerforening finder det positivt, at Aarhus Kommune vil investere i tidligere, mere forebyggende indsatser. Tankegangen er rigtig – tidlig indsats giver bedre løsninger.

Det er derfor vigtigt, at byrådet er opmærksomt på, at skolerne sikres et lokalt råderum, så den enkelte skole stadig har mulighed for at prioritere indsatsen overfor de svageste elever og give dem de tilbud, de har behov for.

Vedr. 1.1 Generelt styrket forældrevejledning

Århus Lærerforening støtter, at der ’afsættes 2,8 millioner kr. pr. år i 2016-2018 til frikøb af decentrale pædagogiske medarbejdere, bl.a. lærere.’

Betydningen af godt forældresamarbejde ikke mindst for de svageste elever og familier er velkendt. En tidlig og fælles indsats i forhold til udfordringernes opståen kan styrke samar­bejdet med forældrene i hele forløbet fra 0-18 år.

Det er Århus Lærerforenings klare opfattelse, at styrket forældrevejledning med henblik på at forbedre forældresamarbejdet er rigtigt set, ikke mindst i lyset af at samarbejdet mellem forældre og lærere er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. Det bør derfor præ­ciseres i indstillingen, at frikøbet af decentrale medarbejdere gælder lærere.

Vedr. 2. Styrkede forudsætninger hos børnene og de unge

Århus Lærerforening deler opfattelsen af, at børn med et alderssvarende sprog er en grundlæggende forudsætning for både social og faglig udvikling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at børns sprogudvikling også fortsætter udover 0-6 års alderen, og heri lig­ger skolens primære opgave. Ikke mindst med målene i den nye folkeskolereform er elever­nes sproglige udvikling sat i fokus.

Derfor er det også vigtigt i skolen at arbejde med tidlig sprogindsats overfor elever med særlige behov. For eksempel med fokus på hverdagssprog i 0.-3. klasse, videnssprog i 4.-6. klasse og så videre. Den opfølgende indsats på disse områder må ikke blive overset med det særlige fokus på sprogudviklingen i 0-6 års alderen. Den tidlige sprogindsats må gælde hele 0-18 års området.

Foreningen ser derfor gerne, at fokus på sprogudvikling og sprogstøtte ses i et længere per­spektiv end blot de 0-6 årige.

Investeringsmodellen

Århus Lærerforening er stærk kritisk overfor den procentvise besparelse på de forskellige magistratsafdelinger. Den ’investeringsmodel’ betyder, at det politiske niveau kan fraskrive sig ansvaret for de færre midler til arbejdet med børn og unge. Den reelle besparelse bliver uklar og giver politikerne et større spillerum til at profilere sig gennem prestigeprojekter.