Høringssvar vedrørende skoleudbygningsprogram - Arealtildelingsprincipper – ny skole

Århus Lærerforening finder det positivt, at der ligger et grundigt analysearbejde til grund for nye tildelings­principper baseret på elevtal og areal for kommende skoleudbygning, lige­som de nye tildelingsprincipper giver mulighed for ændring og ombygning af eksisterende (utidssvarende) rammer.

Aarhus Kommunes skoler har vidt forskellige pædagogiske profiler. Derfor opfordrer for­eningen stærkt til, at medarbejderne inddrages, før der træffes beslutninger vedrørende de enkelte skoler.

Århus Lærerforening har følgende kommentarer og spørgsmål til den fremlagte revi­sion af arealtildelingsprincipper.

Økonomi og læring

Århus Lærerforening vil opfordre byrådet til at investere i skolernes læringsmiljøer.

Forslag til nyt skoleudbygningsprogram bygger på forudsætningen om at skulle være ud­giftsneutralt, hvorfor der er beregnet 2,8 m² pr. elev.

I forhold til de fagprofessionelles muligheder for at implementere skolereformen og hensy­net til løsning af inklusionsopgaven er der behov for basislokaler/hjemmiljøer med gode pladsforhold, samtidig med at der i umiddelbar nærhed af basislokaler er mulighed for at inddrage supplerende undervisningsfaciliteter for at fremme et alsi­digt og varierende læ­ringsmiljø.

Aarhus Kommune kan være med til at sætte nye standarder for skolebyggeri og herigennem vise kommunens ambitionsniveau. Men dette fodrer nødvendige inve­steringer og priorite­ringer af ekstra anlægsmidler, så der ikke gås på kompromis med pladsbehovet i basisloka­ler.

Ingen vandreklasser

Århus Lærerforening lægger stor vægt på, at alle klasser skal have et lokale, der er deres. Skolerne i Aarhus har gjort tilstrækkelige erfaringer med vandreklasser og de mange pro­blematikker, som det medfører, ikke mindst for sårbare elever.

I indstillingen benyttes begrebet ’Hjemmiljø’ ’defineret som et afgrænset område, som er klassen samlingssted.’ (s. 6 øverst). Århus Lærerforening vil opfordre til, at det præci­seres, at et så­kaldt hjemmiljø er identisk med det, vi i dag kender som et basislokale.

Ifølge høringsmaterialet giver det nye skoleudbygningsprogram mulighed for en lokal ud­møntning af de m², der er til rådighed for ny-/ombygning. Dette bakker År­hus Lærerfor­ening op om. Dog bør byrådets beslutning om afskaffelse af vandreklas­ser lig med et basis­lokale pr. klasse ikke kunne fraviges lokalt.

Langtidsholdbart og bæredygtigt skolebyggeri

Det skal sikres bedst muligt, at skolens fysiske rammer understøtter undervisning og elever­nes læring under skiftende pædagogiske strømninger og lovgivning, så den forestående ny- og ombygning af kommunens skoler er langtidsholdbar og bære­dygtig, i forhold til elever­nes undervisningsmiljø og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø viser, at den støj, eleverne selv ska­ber, er en af de store belastninger. Jo mere åbne de fysiske rammer er, som eleverne skal være i – fx når man inddrager gangarealer m.v. – jo mere fokus skal der allerede ved projektering være på lydproblematikker og støjdæmpning.

Det er således vigtigt at benytte den højeste/bedste byggetekniske standard i forhold til lyd­miljø og indeklima, da der er forskningsmæssig dokumentation for, at dette har betydning for elevernes læring.

Fremtidssikring og fleksibilitet

Det er vigtigt, at der tages hensyn til, at skolens rum skal kunne anvendes til andet og mere end undervisning, fx SFO og klubtilbud m.m. I forhold til fritidstilbud gæl­der således skær­pede krav til pladsforhold, og for at fremtidssikre en fleksibel ud­nyttelse af de fysiske ram­mer, anbefaler Århus Lærerforening derfor, at byrådet stiller krav til det tilknyttede bygge­tekniske bilag om minimumsareal for et basislo­kale/hjemmiljø, svarende til det der gælder for fritidstilbud.

Netop af hensyn til fleksibiliteten er Århus Lærerforening betænkelig ved den model, der foreligger som udgangspunkt for disponering af de m², der er til rådighed for udbygning af udskoling. Her er der nemlig afsat så begrænset plads i basisloka­ler/hjemmiljø, at elever og lærere jf. lovgivningskrav højst må opholde sig i lokalet i maksimum 30 minutter. Dette vil betyde en væsentlig begrænsning og barriere for fleksibel tilrettelæggelse af undervisning.

Øvrige funktioner med ekstra pladsbehov

  • 39 m² er som udgangspunkt disponeret til støttecentret for en skole med 840 ele­ver. Den nuværende inklusionsopgave og elever med både psykiske og fysiske handicap skærper kravene til de fysiske rammer. Der skal gives plads til forskellige lærings­former og anvendelse af mere pladskrævende metoder. Århus Lærerforening opfor­drer på den baggrund til, at arealet disponeret til støttecenter øges, ligesom funkti­onsbeskrivelsen i lang højere grad tager udgangspunkt i et inklusionsperspektiv.  
  • Maksimum belægningsprocent på 75 procent på faglokaler ønsker Århus Lærerfor­ening uddybet. Hvordan er dette niveau fremkommet? Er dette niveau realistisk i forhold til skolernes behov for fleksibel brug af faglokaler?

I forlængelse heraf bør det uddybes om 2 gymnastiksale er tilstrækkeligt til at dække det øgede behov for faciliteter til idræt og bevægelse, som skolerefor­men lægger op til. Når det gælder bevægelses- og idrætsfaciliteter opfordrer Århus Lærerforening til, at disse tænkes ind i en større sammenhæng, således det af arealtildelingsprincip­perne fremgår, at muligheden for større idrætshaller skal undersøges. Det er Århus Lærerforenings opfattelse, at både folkeskolereformens øgede fokus på bevægelse og åben skole, vil kunne understøttes med idrætshaller til gavn for både skoler og fri­tidsbrugere.

  • 211 m² er afsat til øvrigt serviceareal.
    Sund kost er en væsentlig forudsætning for elevernes trivsel og læring, og som bidrag til at effektuere byrådets ambitioner med den vedtagne sundhedspoli­tik for Aarhus Kommune bør der være faciliteter til fremtidige madskolepro­jekter med mulighed for tilberedning og servering af et varmt, sundt måltid for eleverne.
  • Plads til lærerne.
    Det er afgørende, at der er rammer, der tager højde for en ar­bejdstids­aftale med tilstedeværelse, og deraf følgende behov for personale­arbejds­pladser og mødefaciliteter.
    At lovkrav om velfærdsforanstaltninger fx spiseplads og pauserum integreres i sko­leudbygningsprogrammets byggetekniske bilag.

Evaluering af de fysiske rammers samspil med skolens pædagogik

Århus Lærerforening vil opfordre til, at der foretages en systematisk evaluering af nybyg­geri/ændringer 1 år efter ibrugtagningen. En sådan evaluering skal sikre, at erfaringerne, med hvordan de fysiske rammer bedst understøtter skolens kerneop­gave, kan indarbejdes i kommende projekter.