Høringssvar

Her finder du de seneste høringssvar fra Århus Lærerforening
Høringssvar vedr. analysen af skolernes indeklima og det udarbejdede forslag til strategi for indsatsen ’Strategisk indeklimaplan’

Århus Lærerforening finder det positivt, at der nu er udarbejdet et forslag til en in­deklimastrategi for skolerne i Aarhus Kommune på baggrund af Byrådets vedtagelse af ’Skolernes indeklima’ den 20. marts 2019.

Høringssvar vedr. balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Århus Lærerforening tager spareforslagene til efterretning med følgende kommentarer:

Høringssvar vedr. skoledistriktsændringer fra skoleåret 2025-2026 i forbindelse med åbning af ny skole i Gellerup

Århus Lærerforening tager indstillingen til efterretning og indgiver hermed sit høringssvar med følgende kommentarer.

Høringssvar af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Århus Lærerforening tager indstillingen til efterretning med nedenstående kommentarer.

Høringssvar vedr. forslag til ny handicappolitik 2019 - 2023

Aarhus Kommunes Handicappolitik ’Aarhus en god by for alle’.

Høringssvar vedr. ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse

Århus Lærerforening støtter forslaget med følgende kommentarer:

Høringssvar vedr. Børn og Unges spareforslag til Århus Kommunes budget 2019

Spareplanerne for Børn og Unge kommer i kølvandet på, at Aarhus Kommune i en årrække reelt har sparet på kerneydelsen indenfor selvsamme område.

Høringssvar vedr. Sociale Forhold og Beskæftigelses spareforslag til Aarhus Kommunes budget 2019

Århus Lærerforening tager spareforslagene til efterretning, men har følgende kommentarer:

Høringssvar vedr. Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Århus Lærerforening tager indstillingen til efterretning med nedenstående kommentarer.

Høringssvar vedr. mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og lektiehjælp

Århus Lærerforening støtter indstillingen, men har følgende kommentar:

Høringssvar vedr Voksenhandicap Gentænkt

Århus Lærerforening støtter indstillingen, men har følgende kommentarer:

Høringssvar vedr. analyse af SFO-tilbuddet og SFO-forældreråd

Århus Lærerforening støtter indstillingen, men har følgende kommentarer:

Høringssvar vedr. nedlæggelse af Center 10

Det er Århus Lærerforenings klare holdning, at 10. klasse i Aarhus skal være et attraktivt og eftertragtet kommunalt skoletilbud!

Høringssvar vedr. fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Århus Lærerforening påpeger ved en ny forankring af Fokusskolen og Unge i Cen­trum er det allervigtigste for de unge, at kvaliteten af de pædagogiske tilbud bevares.

Høringssvar vedr. forslag til prioritering af RULL-midlerne

Århus Lærerforening hilser det velkomment, at inds...

Høringssvar vedr. alternative besparelser

Høringssvar vedr. alternative besparelser i Børn og Unge samt forslag om, at fritidstilbud til børn i 4. klasse ændres fra SFO til fritidsklub.

Høringssvar vedr. spareforslagene 1, 7, 8, 10, 13 og 24 i MBU

Overordnet finder Århus Lærerforening det betænkeligt, at der igen skal foretages en reduktion af de kommunale midler, der anvendes til at få vores fælles velfærd til at fungere.

Høringssvar vedr. spareforslag 10 i MSB

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, Lyngå.

Høringssvar vedr. medborgerskab i Aarhus

Århus Lærerforening bakker op om forslaget til medborgerskabspolitikken og finder det positivt, at man med medborgerskabspolitikken ønsker at understøtte inddra­gelse i lokalsamfundet.

Høringssvar vedr. ny børne- og ungepolitik i Aarhus Kommune

Århus Lærerforening bakker op om forslaget til en ny børne- og ungepolitik i Aarhus Kom­mune.

Høringssvar vedr. styrkelse af handicapområdet for børn

ÅLF støtter generelt indstillingen og specielt ’Sverigesmodellen’. ÅLF finder det dog vigtigt, at der sættes fokus på få voksenskift i skolen, tydelighed omkring forbrug af ressourcer til ekstra opgaver samt opkvalificering af UU-vejlederne.

Høringssvar vedrørende skoleudbygningsprogram mm.

Århus Lærerforening finder det positivt, at der ligger et grundigt analysearbejde til grund for nye tildelings­principper baseret på elevtal og areal for kommende skoleudbygning, lige­som de nye tildelingsprincipper giver mulighed for ændring og ombygning af eksisterende (utidssvarende) rammer.

Høringssvar vedr. udmøntning af effektiviseringer 2016-2018 samt Fælles Mål 0-6 år

Århus Lærerforening bakker fuldt ud op omkring at investere i forebyggende indsatser. Men foreningen er bekymret for konsekvenserne af yderligere nedsættelse af ressourcer på det igangværende inklusionsarbejde på skolerne.

Høringssvar vedrørende effektiviseringer i Børn og Unge

Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune skal finde effektiviseringer for yderligere 0,7 pct. af lønsummen fra og med 2015.

Høringssvar vedr. forslag til ændringer af skolernes ferieplan

Der er fremsendt to forslag fra Liberal Alliance til Aarhus Byråd om ændring af sko­lernes ferieplan. På baggrund af de 2 forslag fremsender Århus Læreforening følgende høringssvar.

Høringssvar vedrørende organisering af FU

Århus Lærerforening tager til efterretning, at byrådets partier med den foreslåede indstilling har valgt ikke at lade den naturlige kobling mellem fritids- og ungdoms­skoleområdet og folkeskoleområdet ske.