Fravær ved børns sygdom

Sygt barn
Reglerne gælder for alle ansatte i kommuner og regioner og findes i den såkaldte ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”. Du kan læse hele aftalen via link til højre.

Fravær ved akut sygdom eller ulykke i familien

Du har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

Barns første og anden sygedag

Der kan gives hel eller delvis fri med sædvanlig løn til pasning af sygt barn under 18 år på barnets første og anden sygedag. Det er en forudsætning, at barnet har ophold hos den ansatte, at fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet, og at det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Der kan indgå en vurdering af barnets alder og sygdommens karakter i vurderingen af, om der gives tjenestefri. Misbruges ordningen kan retten til fravær inddrages.

Tjenestefrihed med løn

For børn under 14 år har du ret til tjenestefrihed med løn i op til ti arbejdsdage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder, hvis det indlægges på hospitalet. Det gælder også, hvis dit barn under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Hvis både du og den anden forældre er omfattet af aftalen, kan antallet af dage for jer begge tilsammen ikke overstige ti arbejdsdage inden for de 12 måneder. På opfordring skal du fremlægge dokumentation for indlæggelsen.

Alvorligt sygt barn

Du har også ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, hvis du har et barn under 18 år, der er alvorligt sygt. Retten kan begrænses til en måned pr. år pr. barn; der kan herudover aftales yderligere frihed. Du skal opfylde barselslovens betingelser om ret til dagpenge; arbejdsgiveren kan derfor efterfølgende modtage dagpengerefusion fra pågældendes bopælskommune.

Børn med nedsat funktionsevne

Hvis du har et barn med nedsat funktionsevne, har du mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er ønske om eller behov for at nedsætte arbejdstiden for at passe barnet i hjemmet.

Det er socialforvaltningen i bopælskommunen, der kan give en sådan bevilling. Aftalen omtaler børn med betydelig og varigt nedsat fysik eller psykisk funktionsevne samt indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager