Styrelsens retningslinjer for fordeling af midler fra aktivitetspuljen

Ansøgningsfristen er den

  • 1. september, hvor midlerne anvendes inden 31. december samme år.
  • Primo januar, hvor midlerne anvendes inden 30. juni samme år.

Hvis der efter ansøgningsfristen stadig er midler tilbage i aktivitetspuljen, kan disse søges løbende indtil periodens midler er opbrugt. Anvendelse af senere tildelte midler har samme frist for som ovenstående.

De ansøgninger, der er kommet ind ved fristens udløb behandles efter nedenstående kriterier. Er midlerne ikke fordelt til de indkomne ansøgninger ved fristens udløb, vil de efterfølgende ansøgninger blive behandlet efter samme kriterier. 

Beløbsgrænser: 

Der kan ansøges op til 7.000 kr. pr. ansøgning.

De ansøgninger der er kommet ind ved fristens udløb behandles efter nedenstående kriterier. Er midlerne ikke fordelt til de indkomne ansøgninger ved fristens udløb, vil de efterfølgende ansøgninger blive behandlet efter samme kriterier.

1. Ved vurdering af ansøgninger tilstræbes en alsidighed i forhold til disse opdelinger:

1.1   Fagpolitiske arrangementer

1.2  Professionsfaglige arrangementer (arrangementer med fagligt indhold)

1.3  Sociale arrangementer

2. Er der inden for et eller flere af disse arrangementstyper ansøgt om mere, end der er afsat til medlemsaktiviteter, vurderes ud fra en samlet vurdering af disse kriterier: 

Jo bredere invitationsskare, jo bedre.

2.1. Et arrangement med mulighed for deltagelse fra flere arbejdspladser (f.eks. for et område, eller for alle IT-vejledere I kommunen),

2.2. derefter arrangementer for hele arbejdspladsen

2.3. derefter arrangementer for udvalgte medlemmer på arbejdspladsen (f.eks. et fagkursus eller en indskolingsafdeling).

Antallet af personer i gruppen er ikke et kriterie, så et samlet arrangement for alle ansatte på en lille arbejdsplads prioriteres højere end et arrangement for en stor afdeling på en arbejdsplads.

Arrangementer er som udgangspunkt kun for medlemmer af foreningen. Hvis der ønskes at afvige fra dette, skal ansøgningen indeholde en motivation for begrundelsen herfor.

3. prioritet: har ansøgergruppen ansøgt indenfor sidste skoleår, kommer den bagerst i køen.

4. prioritet: nye ideer til arrangementer prioriteres højere end tilbagevendende arrangementer med samme deltagergruppe.

Midler til oplægsholdere/arrangør/kursus mv. prioriteres over midler til forplejning - også gældende indenfor samme ansøgning. (Dvs. er der søgt fx om 5.000 kr. til et arrangement hvor de 3.000 er til oplæg og de 2.000 kr. forplejning, kan ansøger tildeles de 3.000 kr. Dette vil gælde i tilfælde af mange ansøgninger, der samlet overstiger det afsatte beløb.).

Styrelsen kan uanset disse kriterier vælge at afvise ansøgninger, også selvom der stadig er penge i puljen.

 


 

 Revideret maj 2024