Erstatningssager

Erstatning
I Aarhus Kommune er der praksis for erstatning efter en konkret vurdering og et skøn over rimelige udgifter til reparation af beklædning m.v.

Andres ansvar

Hvis der sker skade på en medarbejders ejendele, er udgangspunktet for erstatning, at der skal være tale om en ansvarspådragende handling eller undladelse. Ved hændelige uheld er der ikke nogen, der kan drages til ansvar - og der kan derfor ikke påregnes erstatning.

Hvis en lærer griber ind over for en eller flere elever f.eks. i en konflikt og derved får tøj beskadiget, kan læreren søge arbejdsgiveren om erstatning.

I Aarhus Kommune er der praksis for erstatning efter en konkret vurdering og et skøn over rimelige udgifter til reparation af beklædning m.v.

Forvolder en elev skade på en medarbejders ejendele skal erstatningskravet rettes mod eleven. Det vil således være dennes eller familiens forsikringsforhold, der kan afbøde omkostningen for eleven.


Briller og tandskader

ser er et hjælpemiddel, og skader behandles derfor efter regler i arbejdsskadelovgivningen. Medfører skaden uarbejdsdygtighed ud over hændelsesdagen, skal brilleskaden anmeldes sammen med den ulykkesanmeldelse, som arbejdsgiveren har pligt til at foretage.

Hvis ikke, skal arbejdsgiveren sikre anmeldelse på særlig blanket til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Det samme gælder i øvrigt ved tandskader.

Hvis brilleskaden er opstået som følge af et overgreb mod dig, ydes der fuld dækning for brillens pris. Hvis ikke, så må der påregnes en reduktion i forhold til brillestel, hvis det er mere end ét år gammel.Eget ansvar

Sker der tyveri af eller beskadigelse ved hærværk, brand eller vandskade på ejendele, som en medarbejder har taget med på arbejde, er det pågældendes eget ansvar og dermed eget forsikringsselskab (f.eks. indboforsikring og kaskoforsikring af bil), erstatningskravet skal rettes imod, medmindre kravet kan rettes mod en skadesvolder.

Anmeldelse til eget forsikringsselskab bør under alle omstændigheder finde sted – herunder for retshjælp til sag mod eventuel skadesvolder.

Erstatning ved vold

Tyveri, hærværk og vold er som udgangspunkt en politisag. Derfor bør vold mod ansatte – i lighed med anden vold - anmeldes til politiet (se SKOLEN 1/2008).

Ved anmeldelse af vold til politi bør du anmode om ansøgningsskema til erstatning via Erstatningsnævnet for voldsofre. Politiet har pligt til at orientere og vejlede om denne mulighed – og det er politiet, der efterfølgende skal indsende ansøgningsskemaet og straffesagens akter til nævnet. Det sker først efter politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen.

Du bør være opmærksom på, at det bl.a. er en betingelse for at få erstatning, at

  • forbrydelsen er anmeldt til politiet, straks efter hændelsen er sket (maks. 72 timer efter),
  • der er tale om personskade,
  • skaden er forvoldt ved en overtrædelse af straffeloven,
  • man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen,
  • kravet skal være fremsat over for nævnet senest 2 år efter forbrydelsen er begået.