Ekstraordinær generalforsamling 20. juni 2024

Afstemning - GF
Da Århus Lærerforening mangler at vælge 2 kongresdelegerede - samt gerne et antal kongressuppleanter - afholder Århus Lærerforening ekstraordinær generalforsamling.

INDKALDELSE TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

Endelig dagsorden
for Århus Lærerforenings ekstraordinære generalforsamling
torsdag den 20. juni 2024 kl. 16.15 - ca. kl. 17.00
i aulaen på Møllevangskolen, Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.

Endelig dagsorden ifølge vedtægternes § 11.

1.   Valg af dirigent.
2a. Vedtagelse af forretningsorden.
2b. Valg af referent.
2c. Valg af stemmeudvalg.
3.  Valg jævnfør vedtægternes § 12.
Valg af delegerede til DLF’s kongres og suppleanter. Såfremt der er flere kandidater, vil disse indtræde som kongressupplean­ter/styrelsessuppleanter, i den rækkefølge de er valgt.
4.  Eventuelt.

Kommentarer til dagsordenen:

ad 1. Styrelsen foreslår Marius Lindersgaard, konsulent i Århus Lærerforening, som dirigent.

ad 2a. Styrelsens forslag til forretningsorden findes her.

ad 2b. Styrelsen foreslår, at Søren Bonde, konsulent i Århus Lærerforening, udfær­diger beslutningsreferat.

ad 2c. Styrelsen fremlægger forslag til stemmeudvalg på generalforsamlingen. Stemmeudvalget fungerer som stemmetællere under generalforsamlingen. Malene Vestergård, konsulent i Århus Lærerforening, er formand for stem­meudvalget.

ad 3. Kandidater til delegerede til DLF’s kongres:
Anne Cecilie Kristensen Blaabjerg, Bavnehøj Skole

 


Århus Lærerforening har pt. 14 pladser til Danmarks Lærerforenings kongres.

På ÅLF’s ordinære generalforsamling den 8. marts 2024 blev der valgt 13 kongresdelege­rede, hvoraf 12 er styrelsesmedlemmer (inklusive ÅLF’s formand og næstformand) og en er 1. suppleant til styrelsen. Styrelsesmedlem Dorthe Krejlgaard Nielsen deltager i DLF’s kon­gres som medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, så lige nu har ÅLF 12 kon­gresdelegerede.

Der mangler derfor at blive valgt 2 kongresdelegerede fra Århus Lærerforening.

Vi håber også, at der samtidig kan vælges et antal kongressuppleanter, da der tidligere er opstået situationer, hvor kongresdelegerede er blevet forhindret i at deltage.

På den ekstraordinære generalforsamling skal der derfor vælges:

  • 2 kongresdelegerede (som også bliver 2. og 3. suppleant til styrelsen)
  • Kongressuppleanter, som indsuppleres i henholdsvis kongres og styrelse i den ræk­kefølge, de er valgt.

Ønsker du yderligere information om ovenstående, kan du kontakte undertegnede, tlf. 5192 2492/8613 0388 eller foreningens næstformand Søren Hansen tlf. 3029 5071/8613 0388.

Kandidater, som giver besked via 133@dlf.org senest den 4. juni, får sit navn på den endelige dagsorden og kan få offentliggjort sit kandidatur på vores hjemmeside. Kontakt kommuni­kationskonsulent Ulrik Kongsgaard, tlf. 5160 6655.