Generalforsamlinger GF 2023

Regnskab og budget

Kommentarer til årsregnskaber 2022 og budgetforslag 2023

Af Jesper Hejndorf, kasserer

Årsregnskaber 2022

Århus Lærerforening
Århus Lærerforenings årsresultat for 2022 blev et underskud på 92.472 kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet, idet der blev budgetteret med et noget større underskud på 978.292 kr.

Årsagssammenhænge
I det følgende vil jeg i nedslag anføre væsentlige grunde til, at regnskabet fører til et væsentligt lavere underskud end forventet:

På indtægtssiden betyder en større medlemsfremgang end forventet en ekstra kontingentindtægt på ca. 110.000 kr.

Hvad angår omkostninger følger her udvalgte årsager til et lavere forbrug end budgetteret:

Den samlede nettoudgift på kurser, der i høj grad omfatter de tillidsvalgte, bliver ca. 200.000 kr. mindre end forventet.

Under kontogruppen administrationsomkostninger er der et generelt lavere forbrug specielt ifm. kørsel og telefonudgifter, der samlet summer sig op til en besparelse på ca. 90.000 kr. Vedrørende personale- og styrelsesomkostninger betyder det forhold, at vores presse- og kommunikationskonsulent fik nyt arbejde, at der bliver en mindre udgift til feriepengehensættelser på 70.000 kr. og dertil er omkostninger til styrelsens frikøb og pension ca. 62.000 kr. lavere end budgetteret.

I forbindelse med styrelsens kurser og konferencer samt deltagelse i DLFs kongres er omkostningerne samlet set ca. 90.000 kr. mindre end forventet og under medlemsaktiviteter, der ud over diverse medlemsarrangementer også inkluderer ’Fundament til dit lærerliv’ for nyuddannede og nyansatte lærere, ligger der et samlet mindre forbrug på ca. 129.000 kr.

Sammenfaldet af disse ovenstående forhold samt at Århus Lærerforening generelt forbruger foreningens midler med fornuft og omtanke betyder derfor, at foreningen kommer ud af regnskabsåret 2022 med et væsentligt lavere underskud på 92.472 kr., hvilket er ca. 886.000 kr. mindre end budgetteret.

Særlig Fond og Solidaritetsfonden
Det er Særlig Fond, der teknisk set ejer de lokaler i Grønnegade 93, som Århus Lærerforening benytter. Særlig Fonds bestyrelse er identisk med styrelsen i ÅLF. Formålet med Århus Lærerforenings Særlig Fond er at kunne yde støtte til medlemmer og til aktiviteter under konflikter eller til forebyggelse heraf. Langt størstedelen af Særlig Fonds formue er bundet i erhvervslejligheden i Grønnegade 93, som repræsenterer en værdi på godt 14 mio. kr. Særlig Fonds likvide beholdning var ved regnskabets afslutning på 408.095 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje i 2022 er på 519.324 kr., mens omkostninger til fællesudgifter, vedligeholdelse, småanskaffelser, ejendomsskat, leje af p-pladser, administrationsudgifter til ÅLF, revision og afskrivninger beløber sig til 599.312 kr.

Årets resultat for Særlig Fond er dermed et underskud på 79.987 kr., hvilket svarer til en negativ forrentning på 0,6 %.

Solidaritetsfonden har til formål at give ÅLF mulighed for at yde økonomisk støtte til andre organisationer, som er i konflikt eller at støtte primært lokale indsatser af kulturel eller almen karakter, gerne til gavn for byens børn.

Solidaritetsfonden har i 2022 ydet støtte til følgende organisationer: Aarhus Kolonien AHL-fonden, Kvindepolitisk forum, Mødrehjælpen, Aarhus Forældreorganisation og Dansk Folkehjælp, som samlet beløber sig til 40.000 kr. 

 

Budgetforslag 2023 

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2023, som medfører et forventet underskud på 330.098 kr.

Indtægter:
Der budgetteres med øgede indtægter i form af en kontingentstigning på 20 kr. pr. md. for lærere og børnehaveklasseledere – fraktion 1 og 2 - og på 4. kr. pr. md. for pensionister og for særlige medlemmer – hhv. fraktion 4 og 6. At budgettet alligevel forventes at munde ud i et underskud skyldes, at kontingentstigningen først får effekt fra den 1. juli 2023, mens der forventes et budget i balance i 2024, når kontingentstigningen får fuld effekt. I øvrigt kommer Århus Lærerforenings kontingentniveau fortsat til at ligge i den lave ende sammenlignet med, hvad landets øvrige kredse opkræver.

Omkostninger:
På omkostningssiden er det i langt overvejende grad løn- og prisfremskrivninger samt andre almindelige justeringer så som fx en forøgelse af den aktivitetspulje, som skoler og de mindre medlemsgrupper kan søge indtil ifm. lokale arrangementer. Forøgelsen er på 15.000 kr., så puljen fremover bliver forøget til 50.000 kr. Bidraget til Solidaritetsfonden er tillige hævet med 10.000 kr. til nu 40.000 kr.

Dertil budgetteres der ifm. ’Lokaleomkostninger’ med omkostninger til nyanskaffelser på 220.000 kr., som skal dække de sidste indkøb til etablering af erhvervslejligheden i Grønnegade 93. Beløbet svarer til restsummen af det beløb, der blev sat af i 2021, men som ikke er blevet endelig disponeret endnu.

Budgetforslaget bygger på ovennævnte kontingentstigning.