Generalforsamlinger GF 2024

Regnskab og Budget

Kommentarer til årsregnskaber 2023 og budgetforslag 2024

Af Jesper Hejndorf, kasserer

Årsregnskaber 2023

Århus Lærerforening
Århus Lærerforenings årsresultat for 2023 blev et overskud på 336.376 kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet, idet der blev budgetteret med et underskud på 330.098 kr. Altså et positivt resultat, der blev ca. 666.000 kr. højere end forventet.

Årsagssammenhænge
I det følgende vil jeg i nedslag anføre væsentlige grunde til, at regnskabet fører til et bedre resultat end forventet:

  • På indtægtssiden betyder medlemsfremgang samt en - på generalforsamlingen i marts 2023 - besluttet kontingentstigning gældende fra og med juli 2023, at kontingentindtægter voksede med 2,1 %, og dermed blev indtægterne her ca. 218.000 kr. højere end budgetteret.

Hvad angår omkostninger følger udvalgte årsager til et lavere forbrug end budgetteret:

  • Under løn og pension i kontogruppen med personaleomkostninger er der et lavere forbrug på ca. 130.000 kr., der skyldes nedsat tid for en medarbejder fra og med marts, mens der først den 15. august blev ansat en ekstra medarbejder på ca. halv tid.
  • Vedrørende kontogruppen ’Medlemmer’ var der et mindre forbrug på ca. 107.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes lavere omkostninger til generalforsamlingen og til medlemsaktiviteter.
  • Der var desuden en besparelse på ca. 118.000 kr. vedrørende ’Kommunikation’, der dels er grundet i ikke igangsatte kampagner samt et fokus på at løfte kommunikationsopgaven internt frem for at købe assistance eksternt.

Sammenfaldet af ovenstående forhold samt at Århus Lærerforening generelt forbruger foreningens midler med omtanke betyder derfor, at Århus Lærerforening kommer ud af regnskabsåret 2023 med et overskud på 336.376 kr., hvilket er ca. 666.000 kr. mere end budgetteret.

Særlig Fond og Solidaritetsfonden
Det er Særlig Fond, der teknisk set ejer de lokaler i Grønnegade 93, som Århus Lærerforening lejer.

Særlig Fonds bestyrelse er identisk med styrelsen i ÅLF. Formålet med Århus Lærerforenings Særlig Fond er at kunne yde støtte til medlemmer og til aktiviteter under konflikter eller til forebyggelse heraf. Langt størstedelen af Særlig Fonds formue er bundet i erhvervslejligheden i Grønnegade 93, som repræsenterer en bogført værdi på godt 14 mio. kr. Særlig Fonds likvide beholdning var ved regnskabets afslutning på 571.789 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje i 2023 er på 529.704 kr., mens omkostninger til fællesudgifter, vedligeholdelse, småanskaffelser, ejendomsskat, leje af p-pladser, administrationsudgifter til ÅLF, revision og afskrivninger beløber sig til 584.614 kr.

Årets resultat for Særlig Fond er dermed et underskud på 54.910 kr., hvilket svarer til en negativ forrentning på 0,39 %

Solidaritetsfonden har til formål at give ÅLF mulighed for at yde økonomisk støtte til andre organisationer, som er i konflikt eller at støtte primært lokale indsatser af kulturel eller almen karakter, gerne til gavn for byens børn.

Solidaritetsfonden har i 2023 ydet støtte til følgende organisationer: Aarhus Kolonien AHL-fonden, Kvindepolitisk forum, Dansk Folkehjælp og Mødrehjælpen, som samlet beløber sig til 34.000 kr. 

Budgetforslag 2024 

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2024, som medfører et forventet underskud på 207.262 kr.

Indtægter
Der budgetteres med øgede kontingentindtægter på 394.589 kr. pga. fuldt gennemslag af den i 2023 besluttede kontingentstigning på 20 kr./md. for lærere og børnehaveklasseledere og på 4. kr./md. for pensionister og for særlige medlemmer og dertil forventes også en mindre medlemsfremgang.

Århus Lærerforenings kontingentniveau ligger fortsat i den lave ende sammenlignet med, hvad landets øvrige kredse opkræver.

Yderligere får vi anseelige højere renteindtægter, idet vi i 2023 bandt 3.000.000 kr. i ét år på en højrentekonto, der giver et afkast på 67.500 kr.

At vi alligevel kigger ind i et underskud på godt 200.000 kr., er der på omkostningssiden følgende betydelige årsagssammenhænge, som afviger fra tidligere regnskabsår:

Omkostninger
På omkostningssiden er det i langt overvejende grad personale- og styrelsesomkostninger, hvor løn, pension er fremskrevet på baggrund af en forventning til, at de verserende overenskomstforhandlinger, OK24, munder ud i betydelige lønreguleringer, med en estimeret stigning her på ca. 786.000 kr. og dertil også forøgede omkostninger i øvrige udgifter til personale og styrelse på ca. 119.000 kr.

Mens vi på nyanskaffelser under lokaleomkostninger og på forsikringer forventer en samlet besparelse på  ca. 131.000 kr.

Budgetforslaget bygger på et uændret medlemskontingent.