Generalforsamlinger GF 2022

Regnskab og budget

Kommentarer til årsregnskab 2021 og budgetforslag 2022

Af Jesper Hejndorf, kasserer

Årsregnskab 2021

Århus Lærerforenings årsresultat for 2021 blev et underskud på -567.885 kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet, idet der blev budgetteret med et større forventet underskud på -1.590.462 kr.

Årsagssammenhænge
Grundende til det store forventede underskud, hænger i høj grad sammen med følgende to forhold:

For det første valgte Århus Lærerforenings formand ikke at stille op til en ny periode, efter ca. otte år på posten. Dette betød derfor, at den vedtægtsbestemte anciennitetsregulerede fratrædelsesordning trådte i kraft, og den blev anslået til at beløbe sig til godt 500.000 kr. til løn- og efteruddannelsesomkostninger. For det andet budgetterede foreningen med nyanskaffelse af inventar i forbindelse med indretning af det nye og større kredskontor. Beløbet var også her på ca. 500.000 kr.

Foreningens statsautoriserede revisor anbefalede efterfølgende i forbindelse med 2021 regnskabets afslutning at afskrive det meste af det nyindkøbte inventar over ti år, frem for at tage hele udgiften på én gang. Denne anbefaling valgte foreningen at følge. Regnskabsteknisk betød dette, at det aktuelle årsregnskab blev omkostningsbelastet med ca. 450.000 kr. mindre, end det beløb foreningen havde budgetteret med.

Dertil havde foreningen ikke budgetmæssigt forventet, at Covid-19 fortsat ville forhindre en stor del af de planlagte arrangementer i at blive gennemført. Men det gjorde den som bekendt, hvilket betød, at der blev aflyst medlemsaktiviteter for ca. 330.000 kr. – herunder generalforsamlingen med fysisk fremmøde og medlemsfest. Desuden blev også kurser, konferencer og lignende for personale og styrelse for ca. 200.000 kr. aflyst.

Sammenfaldet af disse ovenstående forhold betød derfor, at foreningen kom ud af regnskabsåret 2021 med et væsentligt lavere underskud på godt en mio. kr. mindre end forventet.

Særlig Fond
Regnskabet 2021 for Særlig Fond er meget anderledes end normalt, idet salg af den tidligere erhvervslejlighed i Grønnegade 80 og køb af den nye i Grønnegade 93 spiller ind med atypiske tal.

På indtægtssiden figurerer en avance ved salg af Grønnegade 80 på hele 4.511.979 kr. Denne høje avance hænger sammen med, at lejligheden var værdiansat til det beløb den i sin tid blev købt til plus værdien af de forbedringer og ombygninger, der løbende var gjort ekskl. afskrivninger – i alt 6.738.021 kr. Og da lejligheden blev solgt til 11.250.000 kr., så blev den nævnte regnskabstekniske avance på godt 4,5 mio. kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje i 2021 var på 336.051 kr., hvilket er ca. 125.000 kr. mindre end normalt. Grunden til dette var, at i stedet for at betale husleje til Særlig Fond, blev Århus Lærerforening i en periode nødt til at leje sig ind i Grønnegade 80 hos den nye ejer, fordi den nye erhvervslejlighed i Grønnegade 93 var under renovering. Derved beløb de samlede regnskabsmæssige indtægter sig til 4.848.032 kr.

De samlede omkostninger beløb sig til 1.100.901 kr., hvoraf fx beskatning af provenuet ved salg af lejligheden i Grønnegade 80 udgjorde 527.934 kr.

Idet værdien af den nye lejlighed i Grønnegade 93 svarer til handelsprisen plus bl.a. omkostningerne ved den efterfølgende renovering, kommer Særligt Fond derved ud med et ualmindeligt højt positivt årsresultat på 3.747.131 kr., idet egenkapitalen pr. 1/1 2022 var 14.300.646 kr. Dette svarer til en forrentning på 26,203 %

Solidaritetsfonden
Solidaritetsfonden har i 2021 ydet støtte til følgende formål: Kvindepolitisk forum med 2000 kr., Sommerskole Gellerup med 5.000 kr., Aarhus Kolonien AHL-fonden med 10.000 kr., Dansk Folkehjælp med 2.500 kr. og mødrehjælpens julehjælp med 9.700 kr. Samlet beløb til støtte beløb sig dermed til 29.200 kr.

Årsregnskabet for Solidaritetsfonden blev et underskud på 1.271 kr., som blev dækket af fondens egenkapital på 1.548 kr. Ny egenkapital er 277 kr., inden hovedforeningen atter tilfører fonden 30.000 kr., så værdigt trængende også i 2022 kan regne med en økonomisk håndsrækning fra Århus Lærerforening.

Budgetforslag 2022

Budgetforslaget for 2022 medfører et forventet underskud på -978.292 kr.

Hertil er der følgende væsentlige årsagssammenhænge på omkostningssiden, som afviger fra tidligere regnskabsår:

Budgettet er lagt i en forventning til, at corona-pandemien ikke længere kommer til at spille nogen begrænsende rolle fx ifm. gennemførelse af medlemsarrangementer og deltagelse i kurser og konferencer.

Indtægter:
Der budgetteres med indtægter, der matcher de vanlige indtægter i et år med et sammenligneligt medlemsantal og i et år, hvor ikke mindst TR/TRS-kurset kan afvikles med AKUT-indtægter, der modsvarer omkostningerne hertil. De samlede indtægter forventes således at beløbe sig til 12.170.000 kr.

Omkostninger:
På omkostningssiden er der - ud over prisfremskrivninger og andre almindelige justeringer - følgende væsentlige årsager til den budgetterede udgiftsforøgelse:

- Angående ’Lokaleomkostninger’ budgetteres der, i forbindelse med etablering af den nye og større erhvervslejlighed i Grønnegade 93, med ekstraomkostninger på ca. 180.000 kr. efter afskrivninger til anskaffelse af nyt inventar og til de sidste etableringsomkostninger.

- Foreningen har besluttet ikke længere at udgive magasinet MANDAT, men i stedet at fokusere kommunikationen omkring med tidssvarende digitale og elektroniske medier – fx er udgivelse af podcast noget helt nyt. Dette medfører en omkostningsbesparelse til trykning og distribution på ca. 100.000 kr.

Når foreningen så alligevel kommer ud med et kalkuleret underskud på knap en mio. kr., så skyldes det, at Århus Lærerforenings styrelse har besluttet at holde kontingentet i ro i 2022. Det kan foreningen gøre, fordi der tidligere er akkumuleret overskud, som der så bruges en del af nu.

ÅLF har dermed holdt kontingentet i ro i en femårig periode, hvor alene løn- og pensionsomkostninger til ansatte og frikøb af styrelse – ifm. udmøntning af almindelige overenskomststigninger - er vokset med 800.000 kr.

Da ÅLF i forvejen ligger i den lave ende, hvad angår det lokale medlemskontingent sammenlignet med alle andre kredse på landsplan. Så varsler styrelsen også allerede nu en forventet kontingentstigning i 2023.

Budgetforslaget bygger derved - som anført - på et uændret medlemskontingent i 2022.