Generalforsamlinger GF 2022

Troels Søgaard Pedersen - Valgoplæg GF 2022

TroelsSøgaardPedersen2022

Den fornødne tid til de tillidsvalgte
De tillidsvalgte er omdrejningspunktet i Århus Lærerforening, og ifølge Aarhusaftalen skal den enkelte skole sikre den fornødne tid til varetagelsen af opgaven, både lokalt på skolen og i de respektive faglige organisationer.

Vi skal i forhandlingsudvalget kraftigt insistere på, at dette fremadrettet sker på alle skoler.

Flere ressourcer til inklusion
Det helt store tema på Danmarks Lærerforenings kongres i november 2021 var inklusionsopgaven i folkeskolen. Hvis lærerne skal lykkes med opgaven, skal der nødvendigvis tilføres flere ressourcer til skolerne i form af flere to-lærertimer, mere tid til klasselæreropgaven og mellemformer, som er finansieret fra kommunalt hold.

Alternativet kender vi
Et presset arbejdsmiljø for lærerne, forringet undervisningskvalitet og flere årgange af elever, hvis læring, trivsel og udvikling vi ikke formår at understøtte optimalt, fordi folkeskolen i Aarhus er underfinansieret.

En involverende fagforening
Vi skal i den kommende styrelsesperiode fortsat have fokus på at udvikle en mere fællesskabende og involverende fagforening og på at styrke samarbejdet mellem styrelsen og de tillidsvalgte til gavn for medlemmerne i Århus Lærerforening.

Og som styrelsesmedlem arbejder jeg naturligvis stadigvæk på, at styrelsen skal helt ud på skolerne til faglig klub, så foreningen på den måde kommer helt tæt på medlemmerne.